Üstün Zekalılarda İletişim Problemleri

Üstün Zekalılarda İletişim Problemleri Nelerdir?

Pek çok üstün yetenekli/zekâlı çocuk çevresiyle iş birliği içindedir, sosyaldir ve sevilir. Çoğunlukla lider olarak görülür. Ailelerin bu çocukları olumlu bir isti­kamete doğru yönlendirmelerinde fayda vardır. Aksi durumda, çete liderlerinin aslında pek çoğunun üstün yetenekli/zekâlı çocukların olduğu unutulmamalı­dır. Bu tür çocuklar büyük bir şanssızlıkla bir şekilde olumsuz olarak yönlendi­rilmişlerdir.

Üstün yetenekli/zekâlı çocukların ailelerinin çok daha şanslı olduğu ve bu ai­lelerin işlerinin çok daha kolay olduğu kanısı yanlış bir inançtır. Aslında bu durum aileler için oldukça zorludur. Bu çocukların örneğin, çok daha fazla kaynağa ihti­yaçları vardır. Benzer şekilde de aile içinde çok daha fazla iletişim içinde olmaya ihtiyaç gösterirler. Aileleri çocuklarının okul sonrasında yada hafta sonunda ne yaptıklarıyla ilgili bilgili olmaya ihtiyaçları vardır. Bu çocukların kimlerle arkadaş­lık ettiği oldukça önemlidir. Aileler çocukların arkadaşlarını arayarak kedilerini ta­nıtmalı ve aileler arasındaki ilk iletişimi başlatmalıdır.

Zaman içinde pek çok çocuğun ailelerinin kedi hayatlarına daha az karışma­sını isterken bu ilişki diplomatik bir şekilde her zaman sıcak tutulmalıdır. Yaşıtla­rın oluşturduğu grupların etkisi her çocuk üzerinde inanılmaz bir baskının oluş­masını sağlayabilir. Örneğin; belli bir zamana kadar hem davranışları hem de aka­demik başarısının çok yüksek olduğu bir kız çocuğunun davranışları okul başarı­sı tam zıt yönde değişmiştir. Aile durumu "sanki kızımız değil de evde bir yaban­cı ile birlikteymiş gibi hissediyoruz" diyerek duygularını paylaşmıştır. Bu gözlem­den bir süre sonra ise aile, kızlarının madde bağımlılığı hakkında bilgi sahibi ol­muştur. Aile, yaşam ortamını pozitif bir havaya sokmalıdır. Örneğin; eve pizza ıs- marlamalı, içecekler hazırlanmalı belki de hep birlikte bir film seyredilmelidir. Bu şekilde olumlu bir atmosferin sağlandığı evlerde çocuk zamanının bir kısmını ev­de geçirme eğilimi gösterecektir.

Ana babaların üstün zekâlı ya da üstün yetenekli çocuğun sahip olduğu özelliklerini en üst düzeyde geliştirebilmesini sağlamak için, aşağıda yukarıda ay­rıntılı olarak verilmiş olan özelliklere ilişkin belirtilen tüm önerilerin büyük çoğun­luğunu yerine getirmesi gerekmektedir.

 • Çocuğunuzun sorduğu soruları sabırla ve büyük zevkle yanıtlamaya hazır olun.
 • Çocuğunuzun sorduğu sorulardan yola çıkarak onu ilgilendiği konuları araş­tırmaya yönlendirin.
 • Zihinsel büyümesi kadar, fiziksel ve toplumsal becerilerini geliştirmesini teş­vik edin.
 • Çocuğunuzun, zihinsel gelişimleri ne olursa olsun tüm diğer akranları ile ge­çinmeyi öğrenebilecekleri ortam hazırlayın.
 • Çocuğunuzu asla, diğer çocuklarınızla veya akranları ile kıyaslamayın.
 • Çocuğunuzu, üstün zekâlı olduğu için değil, çocuğunuz olduğu için sevin.
 • Çocuğunuz için evde uyması gereken kurallar ve ölçütleri onunla birlikte be­lirleyin, eşler arasında tutarlılık olmasına özen gösterin.
 • Asla evin PATRONU olmasına izin vermeyin, ancak kararları almada katılımı­nı sağlayın ve mutlaka evde sorumluluklar ve görevler almasını sağlayın.
 • İlgi, yönelim ve isteklerini belirleyebilmesi için seçenekli ortamlar hazırlayın.
 • Başarılarını ne abartın ne de umursamaz ya da olduğundan aşağı biçimde değerlendirmeyin.
 • Beklentilerinizi çok aşağı ya da çok yukarıda tutmayın.
 • Çocuğun ilgi ve üstünlük gösterdiği dallarda ana babalar yetersiz kaldığı za­man, olanakları el verdiğince özel ders, kurs v.b kolaylıkları sağlamalıdır.  FACEBOOK YORUMLARI