Komisyonun Kuruluşu ve Çalışmaları

ÖNERGELERİN KONUSU VE ÖZETİ

Aşağıda özeti verilen Meclis araştırması önergeleri araştırmanın çerçevesini çizmiştir. Bu önergelerin ortak noktası, üstün yetenekli çocukların tanılanması ve eğitilmesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesidir. Meclis araştırması önergelerinin başlık ve özetleri aşağıda verilmiştir.

İstanbul Milletvekili Halide İNCEKARA ve 27 Milletvekilinin 10/136 Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti

Cumhuriyet’in ilk yıllarında üstün yetenekli çocuklara yönelik bazı kanunlar çıkartılmasına rağmen, günümüzde, üstün yetenekli çocukların eğitimi genel eğitim politikası içinde açık bir şekilde tanımlanarak kurumsal ve devamlılık arz eden bir yapıya kavuşturulamamıştır.


Potansiyelleri doğrultusunda eğitim aldıkları takdirde ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayabilecek bu çocuklar, kabiliyet ve kapasitelerine uygun bir eğitim programı geliştirilmediği takdirde toplumda sorunlu bireyler hâline geleceklerdir.
Toplumun % 2’lik bir kısmını oluşturan üstün yetenekli bireylerin tanılanması ve eğitilmesi ülkemiz açısından stratejik önemi haiz bir politikadır.

 

Konya Milletvekili Kerim ÖZKUL ve 25 Milletvekilinin 10/176 Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti
Bugüne kadar üstün yetenekli çocuklara yönelik bazı düzenlemeler yapılmasına rağmen üstün yetenekli çocukların eğitimi ve izlenmesi arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. Üstün yetenekli bireylerin potansiyellerinin değerlendirilmesi sadece ülkemize değil bütün insanlığa yarar sağlayacaktır.
Üstün yetenekli çocuklara eğitim veren bilim ve sanat merkezleri gibi kurumların teşkilatlanması, programlarının geliştirilmesi, imkânlarının ve sayılarının artırılması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.


Ankara Milletvekili Tülay SELAMOĞLU ve 21 Milletvekilinin 10/177 Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti
Üstün yetenekli çocukların erken yaşta fark edilmesi ve yeteneklerine uygun bir şekilde eğitilmesi büyük önem taşımaktadır.


Geçmişte ülkemizde üstün ve özel yetenekli çocuklara yönelik bazı kanunlar çıkartılarak bazı girişimlerde bulunulmasına rağmen bu alanda uygulanabilir, kapsayıcı adımlar atılamamıştır. Bu nedenle bu çocukların tespiti ve eğitimi politikası açık bir şekilde tanımlanarak kurumsallaştırılmalıdır.

Adana Milletvekili Ali HALAMAN ve 20 Milletvekilinin 10/178 Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti
Bir ülkenin en büyük zenginlik kaynaklarından olan üstün yetenekli çocuklar, yeterli eğitim aldıkları takdirde, ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde büyük bir rol oynayacaklardır. Bu nedenle, üstün yetenekli çocukların tespiti, eğitimi ve izlenmesi sistemi politikası açık bir şekilde tanımlanarak kurumsal ve devamlılık arz eden bir yapıya kavuşturulmalıdır.

 

Yalova Milletvekili Temel COŞKUN ve 23 Milletvekilinin 10/179 Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti
Ülkemizde üstün yetenekli çocukların tanılanmasında yaşanan sorunlar/eksiklikler başarılı çocuklarımızın kaybı anlamına gelmektedir. Başarılı ve gelecek vaat eden bu çocukların tespiti, eğitimi ve izlenme politikalarının belirlenip sürdürülebilir bir yapı içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Üstün yetenekli çocukların tanılanması ve eğitilmesi, ülkesine ve milletine faydalı bir neslin yetişmesinde büyük rol oynayacak ve dünyada ülkemizin rekabet gücünü artıracaktır.

BDP Grubu Adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip KAPLAN’ın 10/180 Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti
Yaşıtlarından daha çabuk öğrenme kabiliyetini haiz ve onlardan daha yetenekli olan çocukların aynı eğitim müfredatı ve öğretme teknikleriyle yetiştirildikleri takdirde gelişimlerinde gerileme görülmektedir. Bu çocukların kendilerini gerçekleştirmeleri ve potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için akranlarından farklı bir eğitime tabi tutulmaları gerekmektedir.

Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ve 22 Milletvekilinin 10/181 Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti

Ülkemizde, üstün yetenekli çocukların tanılanması, eğitimleri ve istihdamları noktasında sorunlar yaşanmaktadır.

Öğrenci velileri ve öğretmenler üstün yetenekli öğrenciler konusunda yeterli bilgiye sahip değildir.

Ülkemizde üstün yetenekli çocuk eğitiminin yeni bir alan olmasından dolayı bu çocukların eğitimi için ayrılmış okul/eğitim kurumların sayısı yetersizdir. Bunun yanında, bu çocukların eğitimi için tahsis edilen bilim ve sanat merkezleri binalarının üstün yetenekli bireylerin eğitimine uygun olarak tasarlanmadığı, öğretmenlerinin bu çocukların eğitimi için gerekli donanıma sahip olmadığı görülmektedir.

Bu çocukların tanılanmasında kullanılan testler güncelliğini yitirmiştir.  FACEBOOK YORUMLARI