Global Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler Merkezi

Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler Merkezi (The Global Center for Gifted and Talented Children) Başkanı Roya KLINGNER heyetimize aşağıdaki bilgileri aktarmıştır;

• Merkezin bulunduğu alan geniş olmamasına rağmen, faaliyetleri internet sayesinde uluslararası bir nitelik kazanmıştır.

• Göçmenler dil öğrenmede sorunlar yaşamakta, bu nedenle başarıları düşmektedir.

• Başarıları; problem odaklı çözüm, pozitif psikolojik yaklaşım ve tecrübeye dayanmaktadır.

• Merkezin faaliyetleri danışmanlık hizmeti (mentorluk) şeklindedir.

• Öğrenme güçlüğü çeken çocukların aileleriyle ayda bir görüşülmekte ve çocuklar için özel faaliyetler düzenlenmektedir.

• Üstün yetenekli eğitimi konusunda çalışan yüze yakın öğretmen dört yıldır bir araya gelmektedir.

• Kiev Üstün Yetenekliler Merkezi ile yapılan proje çerçevesinde iki merkez arasında öğrenci değişimi yapılmaktadır.

• Çalışmalarının başında olan merkez, öğretmenleri yetiştirmede sıkıntılar yaşamaktadır.

• Başkanlığını Roya Klingner’in yaptığı Merkez, ücret karşılığı faaliyetlerini sürdürmektedir.

• Türkiye ile proje yapmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

 Genel İzlenimler

• Almanya’da üstün yetenekliler eğitimi son 15 yılda gündeme gelmiştir.

• Eğitim alanında her eyalet kendi kararlarını uygulamakta, ülke genelinde tek tip eğitim sistemi bulunmamaktadır.

• Bazı eyaletlerde üstün yetenekli eğitimi için ayrı sınıf ya da okul açılmasının bir ayrıcalık oluşturacağına, devlet okullarında ayrı eğitim yapılamayacağına dair eğitim komisyonu kararları bulunmakla birlikte, özel okulların üstün yetenekli çocuklar için ayrı bir sınıf/okul açmasının önünde engel bulunmamaktadır.

• Almanya’nın Güney Eyaletleri’nde okul içerisinde ayrı sınıflara rastlanmaktadır. Bu uygulamalar bir proje veya program çerçevesinde yürütülmektedir.

• Eyalet düzeyinde rehberlik hizmeti veren rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) benzeri kamu ya da özel kuruluşlara rastlanmaktadır.

• Danışmanlık hizmetlerinde farklı ücret politikaları uygulanmaktadır. Bazı merkezler hiç ücret almazken bazıları saat başına 100 € kadar ücret alabilmektedir.

• Üstün yeteneklilere eğitim verecek öğretmenlerin pedagoji ya da psikoloji eğitimi almış olması tercih edilmektedir.

• Üstün yetenekli çocukların tanılanmasında öğrencinin notlarının yanında sınıf öğretmeni ve okul müdürünün tavsiyeleri de dikkate alınmaktadır.

• Çocuğun tanılanmasında zekâ testlerine ilgi son derece azalmıştır. Çocuğun tanılanmasında her türlü bilgi, gözlem değerlendirilmekte ve çocukla görüşme yapılmaktadır. Bunların sonucunda öğrenciyle ilgili bir yargıya ulaşılmadığı durumlarda zekâ testi uygulanmaktadır.

 (Güney) Kore Cumhuriyeti’nde Yapılan İncelemeler
Üstün yetenekli çocukların tanılanması ve eğitimi ile ilgili konularda yurt dışındaki örneklerin yerinde incelenmesi amacıyla 16-20 Ekim 2012 tarihleri arasında (Güney) Kore’de araştırma ve incelemeler yapılmıştır.

(Güney) Kore’nin yönetim şekli cumhuriyet olan bir idari yapıya sahiptir. 2011 yılı insani gelişmişlik endeksine göre (Güney) Kore en gelişmiş 15. ülkedir. Kişi başına düşen gelir satın alma gücü paritesine göre 25.493 $’dır. Nüfusu 48.391.300 olan (Güney) Kore’de ortalama yaşam beklentisi 80,6 yıldır. Ortalama eğitim alma beklentisi 16,9 yıl olup gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) % 4,2’i kadar eğitime kamu harcaması yapılan (Güney) Kore’de ilk ve ortaöğretimde yaklaşık 7.300.000 öğrenci bulunmaktadır. Zorunlu eğitim, 9 (6+3) yıldır.


Ziyaretin amacı, (Güney) Kore’nin üstün yeteneklilerle ilgili yaptığı faaliyetleri, karşılaştığı sorunları, ürettiği çözümleri yerinde incelemek şeklinde özetlenebilir. İnceleme ziyareti kapsamında 11 farklı kurum/kuruluştan yerinde bilgi alınmıştır. Ülkenin idari yapısına bağlı olarak, ziyaret edilen eyaletlerde hatta şehirlerde farklı eğitim uygulamaları tespit edilmiştir. Uzmanlar ve bürokratlar tarafından yapılan sunumlar sonrasında, soru-cevap kısmına geçilerek konunun detaylandırılmasına katkı sağlanmıştır.


Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

Bakanlıkta yapılan sunumda heyetimize şu bilgiler aktarılmıştır:

• Ülkenin insan kaynağı dışında kaynağı olmadığından eğitime çok fazla önem verilmektedir.

• Eğitim ile ilgili kararların tek elden alınması amacıyla 2008 yılında Eğitim Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı birleştirilmiştir.

• (Güney) Kore’de üstün yetenekli eğitiminin hedefi herkesin kendi yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesidir. Bu nedenle, akranlarından farklı yeteneklere sahip çocukların özel bir eğitime tabi tutulması gerekli görülmüştür.

• (Güney) Kore’de özellikle fen ve matematik alanında üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

• (Güney) Kore’de 1974 yılından itibaren itibaren fen ve matematik alanında üstün başarı gösteren öğrencilerin özel bir eğitime tabi tutulmasıyla ilgili talepler artmıştır. Bu talebi karşılamak amacıyla 1983 yılında ilk fen lisesi kurulmuş, 2000 yılına kadar bu sayı 16’ya çıkmıştır.

• Eğitim sisteminin düzenli bir şekilde işlemesi için bir kanuna ihtiyaç duyulmuş, 2000 yılında da üstün yetenekli çocukların yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanun doğrultusunda hükûmet bir eğitim planı hazırlamış, üstün yetenekli çocukların eğitimi için yapılacak planların beş yıllık sürelerle hazırlanması öngörülmüştür. İlk plan 2003-2007 yılları arasını kapsamıştır. Eğitim planlarının odak noktası üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili kurumların sayısının artırılmasıdır.

• Üstün yeteneklilerle ilgili ikinci plan 2008-2012 yılları arasını kapsamaktadır. Bu planda eğitimin içeriği/niteliği ve çeşitliliği üzerinde durulmuştur.

• 2012 yılında üçüncü aşama planın hazırlıkları devam etmektedir. Bu planın üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili kurumların idaresi ve müfredatlarıyla ilgili düzenlemeleri içermesi beklenmektedir.

• (Güney) Kore’deki eğitim sistemi Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (Ministry of Education, Science and Technology)’nın altındaki 17 eğitim müdürlüğü aracılığıyla yürütülmektedir.

• Üstün Yetenekli Çocukların Yeteneklerinin Geliştirilmesi ile İlgili Kanun’a göre üstün yetenekli çocuklara 3 farklı şekilde eğitim verilmektedir:

o Ayrı sınıf uygulaması: Bu sınıflarda okuyan çocuklar diğer öğrencilerle aynı eğitimi almaktadır. Üstün yetenekli öğrenciler sadece okul sonrası veya hafta sonları fazladan ders almaktadır. Hedef öğrenci kitlesi; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileridir. Ayrı sınıf uygulamasının amacı öğrencinin yetenek alanının belirlenmesidir. Öğrencilerin % 30,7’si ayrı sınıf uygulamasından yararlanmaktadır.

o Üniversitelerde üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgilenen ayrı birim: Üniversiteler içerisinde üstün yetenekli öğrencilere öğretim üyeleri tarafından verilen dersleri kapsar. Öğrencilerin % 7,7’si bu tür eğitim almaktadır.

o Tamamen üstün yetenekli çocukların eğitimine ayrılan okul: Bu tür okullarda öğrencilerin % 4’ü eğitim görmektedir.

• (Güney) Kore’de matematik, fen bilimleri, dil ve sanat, teknoloji geliştirme, sosyal bilimler, bilgi teknolojileri ve spor alanlarında üstün yeteneklilere yönelik eğitimler verilmektedir.

• Üstün yetenekli öğrencilerin % 82’si matematik ve fen alanında eğitim görmektedir.

• 2008’den önce üstün yetenekli öğrenciler veli ve/veya öğretmenlerin tavsiyesiyle KEDI’ye1 bildirilmekte (birinci aşama); ardından KEDI tarafından testler (ikinci aşama) yapılmakta ve son aşamada da mülakat (üçüncü aşama) yapılmaktaydı.

• 2008’den önce uygulanan öğrenci tespiti çalışmalarında çocuğun spesifik yeteneği belirlenememekte, testin sadece bir defa uygulanmasından dolayı çocuğun ikinci şansı olmamaktaydı. Dershaneye giden ve çok çalışan çocuklar bu sistemde daha fazla ön plana çıkmaktaydı. Bu nedenle dershaneye gidemeyen, maddi olanakları yetersiz olan öğrencilerin yeteneklerinin belirlenmesinde sorunlar ortaya çıkmaktaydı.

• Günümüzde öğrenci tanılanmasında ikinci aşamayı oluşturan test kaldırılmış; sistemin gözlem ve tavsiye üzerine (birinci ve üçüncü aşama) yoğunlaşması sağlanmıştır. Bunun en önemli nedeni, ailelerin sınava hazırlanma aşamasında çocukların üzerine çok gitmesi ve bu durumun toplumsal bir sorun hâline gelmeye başlamasıdır.

• Üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasında gözleme daha fazla önem verilmesiyle birlikte öğretmenlerin sistem içerisindeki rolleri artmış; öğretmenlere yönelik eğitim programları düzenlenmeye başlanmıştır.

• Öğrenci tanılanmasında öğrenciye ait bilgilerin toplanmasına öncelik verilmektedir. Davranış kontrol listeleri aracılığıyla öğrenci davranışları incelenmekte, daha sonra belgeler üzerinden bir eleme yapılmaktadır. Elemeyi geçen öğrenciler kendi eğitim kurumlarında bir mülakata tabi tutulmakta, en son aşamada da KEDI tarafından oluşturulan bir komite öğrenciyi mülakata almaktadır.

• (Güney) Kore’de lise öğrencilerine yönelik Research and Education programı bulunmaktadır. İlanla alımların yapıldığı bu programda, öğrenciler, üniversitelerdeki öğretim üyeleriyle birlikte çalışmalar yapmaktadır. Programa katılmak isteyen öğrenciler bir proje hazırlamakta, bu projelerin değerlendirilmesinden sonra yeterli görülen öğrenciler -okul notları da göz önünde bulundurularak- programa davet edilmektedir.

• (Güney) Kore’de üstün yetenekli öğrenciler, sınavla değil, geçmişteki başarıları, okul notları ve öğretmenlerinin referanslarıyla üniversiteye kabul edilmektedir.

• Üstün yetenekli çocukların eğitiminin sistemli bir şekilde ilerleyebilmesi için Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (Korean Advanced Institute of Science and Technology-KAIST), Kore Eğitimi Geliştirme Enstitüsü (Korean Educational Development Institute-KEDI) gibi araştırma kurumları kurulmuştur.

• KEDI’nin en önemli görevleri üstün yeteneklilere verilecek eğitimle ilgili eğitim programları konusunda araştırma yapmak, üstün yetenekli çocuklarla ilgili konularda forumlar düzenlemek ve çalışma grupları oluşturmaktır.

• Öğretmen eğitimi yaz tatillerinde verilen eğitim programlarıyla gerçekleştirilmektedir. Öğretmenler seviyelerine göre normal ya da ileri düzey programlara katılabilmektedir.

• Üstün yetenekli eğitiminde en önemli aşamanın öğrencilerin tanılanması olduğu ifade edilmiştir.

• Üstün yetenekli çocukların tanılanmasında kullanılan yöntemler öğretmen gözlemi, mülakat ve testlerdir.

• (Güney) Kore’deki eğitim çeşitliliğinden dolayı öğrenciler uluslararası olimpiyat ve fen sınavlarında iyi dereceler almaktadır.

• Günümüzde (Güney) Kore’deki eğitim ile ilgili birimlerin en önemli düşüncesi uluslararası olimpiyat ve sınavlarda başarılı olan öğrencilerin bu sınavlara hazırlanırken severek çalışıp çalışmadıklarıdır. Yetkililer; en önemli hedeflerinin öğrencilerin başarıyı severek yapacakları çalışmalar sonunda elde etmelerini sağlamak olduğunu belirtmiştir.

• (Güney) Kore’de bazı okullarda pilot uygulamalarla STEAM (Science- Technology-Engineering-Art-Maths) programı başlatılmıştır. Bu programlarla sosyal bilimlerle diğer bilimlerin birleştirilerek çoklu düşünceye sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

• (Güney) Kore’de üstün yeteneklilere yönelik eğitimler 10 yıllık geçmişe sahiptir. Bu eğitimden geçen çocuklar henüz yirmili yaşlarda olduklarından eğitim sonuçlarının tespiti güçtür.

• Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının altındaki 17 eğitim müdürlüğünün her birinin altında öğretmen eğitimiyle ilgili birimler bulunmaktadır. Öğretmen eğitimiyle ilgili bu birimlerin içerisindeki üstün yetenekli eğitimiyle ilgili bölümün dışında KAIST ve KEDI gibi kurumlarda da öğretmenlere üst düzey eğitim verilmektedir.

• (Güney) Kore, üstün yetenekli eğitimiyle ilgili yasal mevzuatını hazırlamadan önce İsrail, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri örneklerini incelemiştir.

• Bütün öğretmenler, üniversitelerdeki eğitim fakültelerinde üstün yetenekli çocuklarla ilgili eğitim almaktadır. Bu eğitimler, öğretmenlerin üstün yetenekli çocuklara eğitim vermesi için ön koşuldur.

• İlkokul, ortaokul ve lise öğretmeni olmak için her kademenin kendine özgü sınavı bulunmaktadır.

• Başarılı öğretmenlere istedikleri yere atanma, araştırma yaptığı konuda desteklenmesine yönelik teşvikler verilmektedir.

• Yaratıcılık, üstün yetenekli çocukların tanılanmasında en önemli faktörlerden biridir. Üstün yetenekliliğin bilgi ölçen sınavlarla tespit edilmesinin çok zor olduğu vurgulanmıştır.

• Üstün yetenekli çocuklara eğitim veren okullarda sınıf mevcudu 15’te tutulmaktadır.

• (Güney) Kore’de fen alanındaki eğitime çok fazla önem verilmesinin bir eksiklik olduğu, gelecekte bilim ve sanatın birleştirileceği eğitimlerin verilmeye başlanacağı ifade edilmiştir.

• Üstün yetenekli öğrenciler farklı birimlerden (başbakanlık, üniversite) burs almaktadır.

• Eğitim sisteminin köklü olmasından dolayı sistem, hükûmet değişimlerinden çok fazla etkilenmemektedir.

• Bakanlık yetkilileri beyin göçünü, beyin sirkülasyonu şeklinde düşündüklerini, farklı ülkelerden Kore’ye öğrencilerin gelmesi ne kadar normal bir durumsa Kore’den farklı ülkelere öğrencilerin gitmesinin de aynı derecede normal görüldüğünü ifade etmiştir.

 Kore Bilim ve Yaratıcılığı Geliştirme Vakfı
Kore Bilim ve Yaratıcılığı Geliştirme Vakfı (Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity-KOFAC)’nda yapılan sunumda heyetimize şu bilgiler aktarılmıştır:

• Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığıyla ilişkili olan vakıf, 1966 yılında kurulmuştur.

• 2008 yılından beri Kore Bilim ve Yaratıcılığı Geliştirme Vakfı-KOFAC ismini kullanmaktadır.

• Vakıf, bilimsel gelişimin yayılması, bilimselliğin yaratıcılık ile ilişkilendirilmesi konularında çalışma yapmaktadır. Çalışmaların artmasıyla birlikte vakfın kadroları 2008 öncesine oranla 3 kat artmıştır.

• Vakıf, 90 milyon dolarlık bütçeye sahiptir. Bütçenin bir kısmı Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, diğer kısmıysa vakfın projelerinden sağlanmaktadır.

• Özellikle bilim alanında üstün yetenekli çocukların tespit edilmesi ve bilim alanındaki çalışmalar desteklenmektedir. Çalışmalar sonucunda uluslararası olimpiyatlarda çok önemli başarılar kazanıldığı ifade edilmiştir.

• KOFAC’ın 12 kişilik yönetim kurulu Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

• Vakıf, sadece üstün yetenekli çocukların eğitimiyle değil eğitimin diğer konularıyla da ilgilenmektedir.

• Vakıf, üstün yetenekli çocukların eğitiminde rol oynayan kurumları proje bazında maddi olarak desteklemesinin yanı sıra kurumlara danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

• KOFAC sadece bilimsel projelere değil sosyal projelere de destek vermektedir. Ancak projelerin niteliğine göre finansman öğrenciler tarafından da karşılanabilmektedir.

• Politikalar doğrultusunda üstün yetenekli çocukları tanılama ilkelerini belirlemekte ve kurumların ilkelere yönelik uygulamalarını denetlemektedir. Kendi denetimlerinden geçmeyen kurumlara destek vermemektedir.

• KOFAC üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin okul sonrası ya da hafta sonları ders görmesi amacıyla ülke genelinde 15 eğitim merkezi kurmuştur. Bu okulların her birine yaklaşık 250 bin $ (2012 yılı) bütçe ayrılmaktadır.

• Ülkede, toplam 20 fen lisesi bulunmakta, 4’ünde sadece üstün yetenekli çocuklar eğitim görmektedir. Ulusal ve uluslararası olimpiyatlara öğrenci seçimi de KOFAC tarafından yapılmaktadır.

• Bilim alanında üstün yetenekli çocukların tanılanması, eğitilmesi ve desteklenmeleriyle ilgili her konu KOFAC’ın çalışma alanına girmektedir.

• KOFAC’ın yarı hükûmetsel (semi-governmental) bir yapısı bulunmaktadır. Vakıf, hükûmetin politikasını uygulamasına rağmen çalışanları devlet memuru değildir.

• KEDI, üstün yetenekli çocuklarla ilgili araştırmaların yapılması; KOFAC ise belirlenen hükûmet politikalarının hayata geçirilmesiyle görevlidir.

• Üstün yeteneklilerle ilgili okullar 2002’de çıkarılan kanun esas alınarak kurulmaktadır. Bu kanuna dayanarak okul kurma, sınıf açma yetkisi Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile yerel eğitim müdürlüklerine aittir.

• Aileler, çocuklarının iyi bir üniversiteye girmesi için çocuklara gereğinden fazla baskı yapmaktadır. Çocukların üniversitede seçtikleri bölümlerin belirlenmesinde aileler çok önemli rol oynamaktadır. Üniversiteye hazırlık aşamasında ve üniversitede bölüm seçmede çocukların yetenek ve istekleri aileler tarafından göz ardı edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı sınavla üstün yetenekli tanılamasının yapılması kaldırılarak, sınavla tanılama yapmak isteyen kurumlara KOFAC tarafından destek verilmemektedir.

• KOFAC’ın kuruluş dayanağı kanun olduğundan hükûmet değişimlerinden çok fazla etkilenmemektedir.


 Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (Korean Advanced Institute of Science and Technology-KAIST)’nde yapılan sunumda heyetimize şu bilgiler aktarılmıştır:

• KAIST, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, üstün yeteneklilere eğitim vermek amacıyla 1988 yılında kurulmuştur.

• 2000 yılında çıkan üstün yeteneklerin geliştirilmesi ile ilgili kanun kapsamında Eğitim Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iki araştırma merkezi kurulmuştur.

• 2003 yılında üstün yeteneklilerin eğitimiyle ilgili ilk resmî adımlar atılmış, araştırma merkezleri ve okullarda üstün yetenekli sınıfları kurulmuştur. Bunun yanında ilk defa üstün yetenekliler için lise açılmıştır.

• KAIST’te üstün yetenekli çocuklarla ilgili araştırmalar yapılmakta, öğretmen eğitimi gerçekleştirilmektedir.

• Üstün yeteneklilerle ilgili araştırma faaliyetleri 3 kurum tarafından yürütülmektedir:

o Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı: Hükûmetin politikası doğrultusunda eğitim politikaları belirlenmekte ve eğitim bütçesi kararlaştırılmaktadır.

o Kore İleri Bilim ve Yaratıcılık Vakfı: Üstün yeteneklilerle ilgili çalışmalarda kaynak sağlama ve çalışmaların geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı üstün yeteneklilerle ilgili eğitim kurumlarına vakıf üzerinden kaynak aktarmaktadır.

o Kore Eğitimi Geliştirme Enstitüsü: Üstün yetenekliler alanında akademik çalışmalar yapmaktadır.

• Üstün yetenekli eğitimleri okul içinde ayrı sınıf ve üniversite yaz kampı eğitimi verme şeklindedir. Ortaokul ve lise aşamalarındaki öğrenciler olimpiyat ağırlıklı çalıştırılmaktadır.

• Üniversitelerde uygulanan URP (Undergraduate Research Program) programıyla öğrenci ilgi duyduğu bir konuda proje hazırlamak istediğinde kendisine bir profesör atanmakta, ilgili konuda birlikte çalışmaktadırlar.

• (Güney) Kore’de üstün yeteneklilere eğitim veren 4 fen lisesi bulunmaktadır. Bu liselerde öğrencilerin aldığı derslere ek olarak fen bilimleri ve matematik derslerini alabildikleri

Gelişmiş Program-AP (Advanced Program) uygulanmakta, alınan dersler üniversite eğitiminde kabul edilmektedir.

• Üstün yetenekli çocukların gözlemlenmesi konusunda öğretmenler eğitilmekte, öğrencileri üstün yetenekli eğitim veren kurumlara sadece bu öğretmenler tavsiye etmektedir.

• KAIST’te öğretmenler iki seviyeden oluşan bir eğitime tabi tutulmakta, eğitimlerden birisi 60 saat, diğeri ise 120 saatten oluşmaktadır.


• KAIST bünyesinde eğitim ile ilgili araştırmalar yapan ve öğretmenlerin eğitimini sağlayan bir araştırma merkezi bulunmakta, üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerinin niteliğini artırmak amacıyla araştırmalar yapmaktadır.


• KAIST; Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği hâlinde çalışmaktadır. KAIST’in bünyesinde çalışan Ulusal Araştırma Merkezinin yöneticileri Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından atanmaktadır.


• KAIST; yaptığı araştırma ve raporları Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına sunmaktadır. Örneğin 2012 yılında üstün yetenekli eğitimi veren 25 üniversite ile birlikte üstün yetenekli eğitiminin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili araştırmalar yapmış, bunları Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına sunmuştur.


• KAIST’in bünyesinde çalışan Ulusal Araştırma Merkezi yaptığı araştırmalarda KAIST Üniversitesindeki öğretim üyelerinden de destek almaktadır. 2008 yılına kadar KAIST, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına bağlı iken bu yıldan sonra Eğitim Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı birleştirilmiş, bu nedenle KAIST’in içerisinde faaliyet gösteren Araştırma Merkezi de bakanlığın bünyesine alınmıştır.

• KAIST, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik on-line eğitim vermektedir. Online eğitime alınacak öğrenciler öğretmen referansıyla seçilmektedirler.

• Üstün yetenekli eğitimi veren liselerde öğrencilerin performansına göre sınıf atlama mümkündür.

• KAIST, tanılama yöntemleri konusunda dünyadaki örnekleri incelemiş ve bu araştırmalar sonucunda elde ettikleri verileri Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına sunmuştur.

• Sınavla üstün yetenekli öğrenci tanılanmasının doğru bir yöntem olmadığı belirtilmiştir.

• KAIST’in ana hedefi eğitim politikalarını belirlemeye katkı sağlamaktır. KAIST’teki eğitim ile ilgili birimlerin kadroları üstün yetenekli eğitiminde uzman kişilerden oluşmaktadır.

• KEDI üstün yetenekliler konusunda genel çalışmalar yaparken, KAIST sadece fen ve teknoloji alanında çalışmaktadır.  FACEBOOK YORUMLARI