Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar

 1. Üstün yetenekli çocuk bireysel olarak sistemli bir şekilde gözlenmeli gereki­yorsa değişik kaynaklardan çocukla ilgili bilgi toplanmalı, ilgileri ve ihtiyaçla­rı mümkün olduğunca gerçekçi düzeyde saptanmalıdır.
 2. Sınıf programında ve uygulamalarda üstün yetenekli çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilecek gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler çocuk­ların düzenli sınıf programının ilerisine geçme ihtiyaçlarını karşılayacak dü­zeyde olmalıdır.
 3. Çocukların tam potansiyellerini kullanmalarına fırsat tanıyacak uygulamalar ve çevresel düzenlemeler yapılmalıdır.
 4. Program amaçları ve uygulamalar ezberleme ve bilgi edinmenin ötesinde düşünme becerilerinin gelişimine olanak tanımalıdır.
 5. Eğitimde bireyselleştirmeye önem verilmelidir. Grup etkinliklerinde mutlaka üstün yetenekli çocuğun düzeyine uygun sorular sorma, düşüncelerini ve bulduğu çözüm önerilerini açıklama fırsatları verme v.b. yollarla grup içinde sıkılmaması ve ortamı monoton bulmaması sağlanmalıdır.
 6. Üstün yetenekli çocukların sordukları sorular, tatmin edici düzeyde cevap­landırmalıdır. Bu çocuklar için yüzeysel cevaplar yeterli değildir, sorularına derinlemesine ve ayrıntılı cevaplar almak isterler. Yetişkin sorunun cevabını tam olarak bilmiyorsa yüzeysel cevap vererek soruyu geçiştirmek yerine kay­naklardan bilgi edinerek çocuğun istediği düzeyde açıklama yapma yoluna gitmelidir.
 7. Üstün yetenekli çocuklar tüm gelişim alanlarında aynı düzeyde gelişme gös­termeyebilirler. Çocuğun yetenekli olduğu alanı dikkate alarak diğer gelişim alanlarında da benzer düzeyde performans beklemek, çocuğun, bu yüksek beklentiye uygun davranamamaktan dolayı kaygıya girip yetersizlik duyma­sına ve özgüvenini kaybetmesine neden olacaktır. Yetişkinlerin, çocuktan beklenti düzeylerini, değişik gelişim alanlarındaki farklı kapasiteye uygun bi­çimde belirlemeleri gerekmektedir.
 8. Yetişkinler bu çocukların yeteneklerini kullanarak geliştirdikleri ürünlerini (re­sim, hareket, düşünce veya orijinal bir yapı) ortaya koymalarına ya da sergi­lemelerine olanak tanımalıdır. Bu çabalar mutlaka ödüllendirilmeli ve yeni ürünler ortaya koyması için çocuk güdülenmelidir. Böyle bir yaklaşım çocu­ğun yeteneklerini geliştirmesi yönündeki girişimlerini artıracaktır.
 9. Üstün yetenekli çocuk normal gelişim gösteren çocuklarla olduğu kadar, il­gileri ve ihtiyaçları yönünden kendine benzeyen üstün yeteneklilerle de ileti­şim kurma ihtiyacı içindedir. Olanaklar elverdiğinde her iki çocuk grubuyla da bir araya gelebileceği (değişik zamanlarda) ortamlar sağlanmalıdır. Çocuk kendisi gibi yeteneklilerle bir arada olduğu zamanlarda kendisini "farklı" bir kişi olarak hissetmeyip kendine güven duygusunu geliştirebilir. Ayrıca yete­neğine ilişkin ortak yönleri paylaşmak, çocuğa haz vererek duygusal yönden rahatlamasını sağlayacaktır.
 10. Üstün yetenekli çocukların üstünlüklerini belirgin bir şekilde abartmak, bu çocukları hep ön planda tutmak v.b. yaklaşımlar sınıftaki diğer çocukların onlara karşı düşmanlık, kıskançlık gibi olumsuz duygular geliştirmesine ve grup dışına itmelerine neden olabilir. Bu nedenle eğitimcilerin, çocuklar ara­sındaki iletişimin ve arkadaşlık ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesine olanak tanıyacak bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir.
 11. Bazı durumlarda üstün yetenekli çocuklar kendilerinden beklenen perfor­mansa uygun başarı düzeyine ulaşamayabilirler. Bunun nedenleri irdelenme­lidir. Etkinlikler sıkıcı gelmiştir, diğer çocukların öğrenme hızı dikkatini dağıt­mıştır, ya da duygusal problemleri vardır vb. Başarısızlığa neden olan prob­lem araştırılarak bulunmalı ve uygun önlemler alınmalıdır. Başarısızlığın üze­rinde durulmaması ve gerekli önlemlerin alınmaması, çocuğun öğrenmekten zevk almasını (ki bu özellik üstün yeteneklilerin en önemli özelliklerinden bi­risidir) engelleyecektir. Okul ortamına karşı ilgisini kaybetmesine neden ola­bilecektir. Daha ileri aşamalarda ise çocuğun içe kapanarak kendini sosyal yönden izole etmesine yol açabilecektir.
 12. Üstün yetenekli çocuklar karşılaştıkları problemleri kendilerine özgü yollarla ve kendi kendilerine çözme eğilimindedirler. Başa çıkamadıkları durumlarda sorunlarını her zaman dışarıya yansıtmak istemeyebilirler. Bu nedenle özel­likle eğitimciler bu çocuklara karşı duyarlı ve uyanık davranmalıdırlar. Bu gi­bi durumların gözden kaçırılması, çocukların büyük sıkıntı içine girmelerini engelleme olanağını ortadan kaldırabilir.

 

Eğer üstün yetenekli çocuklar için uygun eğitim ortamı sağlanamaz ise bu çocuklar, düzenli sınıf programını başarmak için yeterli performans gösterebilir­ler ancak, asla yeteneklerini geliştiremez ve kullanamazlar. Başarısızlıklarla başa çıkmayı öğrenemezler ve en önemlisi öğrenme isteklerini yitirebilirler, içine kapa­nıp kendi dünyalarına çekilebilirler. Okuldan kaçma yolları ararlar, diğerleri ile ile­tişimde yıkıcı, kırıcı olabilirler.

 

Yetişkinlerin asla unutmamaları gereken bir gerçek vardır; yetenek alanı ve düzeyi ne olursa olsun bütün üstün yetenekli çocuklar da bir çocuktur ve çocuk­luklarını yaşamaya, çocuk gibi davranmaya ihtiyaç duymaktadırlar (Metin, 1999a).

   FACEBOOK YORUMLARI