Science And Art Academy Üstün Zekalılar Okulu

Science and Art Academy Üstün Zekalılar Okulu

Hazırlayan: Sibel Diler

SAA herhangi bir mezhebe bağlı olmayan, okul öncesi dönemden sekizinci sınıfa kadar karma eğitim veren üstün zekalı yetenekli öğrencilere yönelik bir eğitim kurumudur. Chicago bölge genelinde; az öğrencili özel sınıf ortamında üstün zekalı yetenekli öğrencilere özel müfredatı,  25 yıllık deneyimi, uzmanlığı ve akademik kadrosunun güvenilir alan bilgisi dolayısıyla velilerin tercihi olmaya devam etmektedir.

Misyonu: Üstün zekalı yetenekli öğrencilere, öğrencinin kendine özgü gelişimini tanıyarak gelişimini en üst düzeyde sağlayacağı farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş akademik eğitim ortamı sunmaktır. Okuldaki her türlü destekleyici eğitim ve öğretim faaliyetleri, öğrencinin sahip olduğu potansiyeli keşfetmesini sağlar ve akademik becerilerini, sosyal gelişimlerini ve yaratıcılıklarını teşvik eder.

Eğitim Felsefesi: Her üstün zekalı yetenekli çocuk kendi potansiyeline uygun bir eğitim hakkına sahiptir. Bu düşünceden hareketle;  her öğrencinin gelişim düzeyi ve potansiyeline göre eğitim modelleri sunarak kişiye özgün eğitim öğretim ortamı yaratır. SAA amacı, özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde uzman eğitimciler tarafından uygulanan ve rehberlik edilen müfredatta öğrenmeyi teşvik eden, kolaylaştıran eğitim deneyimleri sunmaktır. SAA ‘da eğitimin 3 bileşeni vardır:

 • Alanında uzman, öğrenciyi potansiyelini zorlayarak öğrenmeye teşvik eden akademisyenler
 • Sanatsal yaratıcılığı ve özgüveni geliştirecek çok çeşitli eğitim etkinlikleri
 • Yaşam boyu başarı için gerekli olan sosyal ve duygusal becerileri edinmelerini sağlayacak rehberlik hizmetleri.

            Science and Arts Academy’yi diğer okullardan ayıran özelliği yukarıda bahsedilen üç bileşeni müfredatında birleştirerek öğrencinin kişisel profiline ve öğrenme stillerine uygun şekilde müfredatın uygulanmasıdır. Üstün yetenekli öğrencilerin en belirgin özelliklerinden biri öğrenme düzeylerinin ve ilgilerinin değişim ve gelişimlerinin oldukça hızlı gerçekleşmesidir. Okul müfredatının bu anlamda esnek olması çok önemlidir. Okul akademisyenleri de bu anlamda her öğrencinin değişken ilgi ve ihtiyaçlarına göre müfredatı geliştirme ve ayarlama sorumluluğuna sahiptir. Her sınıf seviyesinde çeşitli beceri düzeyleri ve kazanımlar mevcuttur. Ancak müfredat her öğrenciden aynı kazanımların beklendiği merkeziyetçi bir müfredat değildir, öğrenciye özgü sürekli gelişimi destekleyen esnek yapıya sahiptir. Fen bilimlerinin yalnız fen kitabından değil, matematiğin yalnızca  problemler içeren işlem yapılan çalışma kağıtlarından değil gerçek yaşam deneyimleri ve uygulamaları ile öğrenilebileceği, okulun yalnızca binadan ibaret olmadığı yaşayan bir yer olması sağlanmıştır.

"Science and Arts Academy" Müfredatı Dersleri

Dil ve Edebiyat: Edebiyatta 21.yüzyıl yaklaşımları ile edebiyat sevgisini ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden, proje tabanlı olan ve yazım çalışmalarında derinlemesine düşünmeyi, sorgulamayı ve büyük düşünmeyi programının ayrılmaz bir bileşeni kabul eden bir müfredat ile edebiyat çalışmaları yapılır. Kelime bilgisi, okuma akıcılığı, okuduğunu anlama çalışmaları ile başlayan dil ve edebiyat müfredatının başka önemli bileşeni de yazma çalışmalarıdır. Cümle türlerini, yazım türlerini, noktalama işaretlerini öğrendikçe öğrencilerin ilgi ve seviyeleri, yeni öğrenmelere hazır bulunuşlukları çeşitlenmekte ve edebiyat müfredatı öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre esnek hale getirilmektedir.

Matematik: Matematikte üstün zekalı yetenekli öğrencide eğitimin ilk adımı bilgi ve yetenek düzeyi belirlemedir. Matematikte üstün yetenek, matematiksel düşünüş şeklini yansıtan bir değerdir. Matematiksel düşünüş şekli, olaylar ve olguların matematiksel yönünü öncelikli olarak ele alan ve onların nicel ve uzaysal yönlerini gözleyen bir zihinsel aktivitedir. SAA okulunda matematik müfredatında öğrenci yerleştirme, değerlendirme, farklılaştırma ve zenginleştirme için matematik biliminde geçerliliği kanıtlanmış yöntemler kullanılmaktadır.

            Öğrencinin matematik öğrenme deneyimlerinin farklılaştırılması ve bireysel değerlendirilmesi için çeşitli ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılır. Her ders için özel yetenek ve hazırbulunuşluk ölçen ön test, günlük sınıf çalışmaları ve ödev, sınavlar ve testler, sözlü sunumlar ve proje çalışmaları kullanılır. Ayrıca, öğretmenler genellikle yıl ortası ve/ veya sonu yıllık tüm kazanımları ölçen sınavlar uygular.

             Bazı öğrencilerin küçük grup çalışmaları yöntemiyle ilgi duydukları-temel bilgi seviyesine sahip oldukları konularda derinlemesine araştırma çalışmaları yapmaları sağlanır. Belli konularda uzmanlık gösteren öğrenciler ile "Proje bazlı öğrenme deneyimleri ve "Zenginleştirme uygulamaları"  kullanılır.

Fen Bilimleri: 1.sınıftan 8.sınıfa kadar Fen Bilimleri dersi 4 adet tam donanımlı son teknolojik deneysel malzemeler barındıran laboratuvarlarda işlenmektedir. Öğrenciler hipotez ve araştırma tabanlı deneyler yaparak fen bilimlerinde uygulamalı öğrenme fırsatları yaşarlar. Fen Bilimleri çalışmalarının birimlerinde bilimin farklı çekirdek alanlarından içerik bulunmaktadır: Yaşam Bilimleri, Yer ve Uzay Bilimleri, Fizik Bilimleri ve Problem Çözme ve Teknoloji. Laboratuvarlara ek olarak, öğrenciler çalışma, araştırma için açık havada ve sessiz alanlar da dahil olmak üzere alternatif ortamlarda fen bilimleri çalışmaları gerçekleştirir.

            Farklılaştırma Fen Bilim eğitiminde önemli bir rol oynar. Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınır ve öğretmenin uyguladığı değerlendirmeleri ve gözlemleri yoluyla toplanan verilere bağlı olarak,  sınıf seviyesinden yukarda çalışması için izin veren, farklılaşma yönetenidir. Hızlandırma ve müfredat sıkıştırma yöntemleri kullanılır. Ölçme değerlendirme yöntemleri olarak öğretmen gözlemleri, öğrencilerin bilimsel makale yayın faaliyetleri, deneylerde katılımı, grup tartışması ve genel sınav değerlendirmeleri uygulanır.

Sosyal Çalışmalar: Okul öncesi dönemden başlayarak, öğrenciler bugünün toplumunda meydana gelen değişiklikleri anlama ve yorumlama çalışmaları yaparken, geçmişle bugün arasında bağlantı yapmaya başlar. Sosyal problemleri çözmek için gerekli eleştirel düşünme becerilerini geliştirirler. Üçüncü sınıftan başlayarak, öğrenciler, tarihsel düşünme stratejilerini kullanarak tarihsel soruları araştırırlar. Proje bazlı küçük grup çalışmaları ve araştırmalar ile tarih, sosyal bilimler, antroploji, felsefe, sosyoloji ve politika konularında derinlemesine çalışmalar yaparlar. Öğrencilerin tarihsel gerçekliklerle yorumlamaları, farklı kültürlerarası bakış açılarını ayırt etmeyi ve anlamayı geliştirmeleri, Batı Uygarlığını şekillendiren, sosyal, ekonomik ve siyasi hareketleri derinlemesine öğrenmeleri hedeflenir.

            Öğrencilerin Sosyal Çalışmalarda uygulama deneyimleri posterler, zaman çizelgeleri ve grafik düzenleyiciler; tarihsel oyunlar, makale, kompozisyon, günlük yazma, resim ve karikatür, ses yayınları, film yapımına dayalı özel ilgi projeleri ve bilgisayar temelli etkinlikler kullanarak olabilmektedir.

Drama: Drama/ tiyatro eğitimi her yaşta öğrencilerin, kendilerini canlı bir seyirci önünde ifade etmeleri ve eşsiz yeteneklerini ve ilgi alanlarını paylaşmaları ve keşfetmeleri açısından çok önemlidir. Dramatik yazma, tiyatro teknolojisi, sahne tasarımı, sahne performansı, üretim liderlik ve organizasyon ve tiyatral metin analizi şeklinde drama çalışmaları yapılmaktadır. Pandomim, tek kişilik ve grup gösterileri, kukla gösterileri, sessiz sinema çekimi uygulamaları yapılır. Eğitim amaçlı yapılan gösteriler sonrası değerlendirme ve geri bildirimler önemlidir.

            Drama çalışmalarında öğrencilerin bireysel gelişmeleri ve ilgi alanlarına göre farklılaştırma uygulamaları yapılır.

Müzik: Öğrencilerin yaşam boyu müziksever, müziğe tutku ile bağlı ve temel müzik becerilerine sahip ve müzik-ses yetenekleri gelişmiş olması hedeflenir. Uluslararası ve farklı  müzik türlerini tanıyarak şarkı söylemek, müzik aleti çalmak, beste yapmak, doğaçlama, müzik düzenlenmesi, analiz yapılması ve dans, hareket, ritim yoluyla müzikle bütünleşme deneyimleri yaşanır. Müzik grupları ve koro çalışmaları ile deneyimler zenginleşir. Sahne, konser performansları ve yazılı değerlendirmeler ile öğrencilerin gelişimi ölçülür.

Sanat: Sanat programı kapsamında öğretilen becerilerin temelini oluşturan müfredat dört ana kategoride odaklanır:

-Yeni ve gelişmekte olan sanatsal fikir ve çalışmaları oluşturma,

-Sanatsal çalışmalarının sunulması, yorumlaması ve paylaşımı,

-Sanatsal ifadeleri anlama ve değerlendirmek,

-Sanatsal fikir ve çalışmaları kişisel anlam ile harmanlama.

Sanatın çeşitli bileşenleri, tasarım prensipleri ile yaş grubu zorluk düzeyine göre sürekli karşılaşan öğrenciler, yaratıcılıklarını kullanarak fikir ve projelerini sanatın çeşitli dallarıyla ifade yöntemlerini öğrenmektedir.

Yabancı Dil: Kendi kültürü dışındaki farklı kültürlere değer verilen bir ortamda çok dilli eğitim verilir. Yabancı dil müfredatında Fransizca ve İspanyolca dillerinde yeterli iletişim düzeyine gelmeleri, gerçek yaşamda bu dilleri kullanacak yeterliliğe sahip olmaları amaçlanır. Farklılaştırılmış öğretim grupları içine dahil edilecek öğrencilerin dile hakimiyetleri ve becerilerinin ölçme ve değerlendirmeleri; "Telaffuz ve yazılı dildeki yeterlilik" düzeylerini ölçen sözlü ve yazılı değerlendirmeler şeklinde olmaktadır. Değerlendirmeler sonrası her öğrenci dil potansiyelini maksimum kullanacağı çeşitli dil edebiyat çalışmalarına katılır.

Latince: Latince çalışmaları disiplinler arası (örneğin; İngilizce yazı ve kompozisyon, çağdaş dil, tarih, felsefe, bilim ve matematik de dahil olmak üzere) çeşitli konu alanlarında öğrencilere temel sağlar. Öğrenciler başlangıç seviyesinde Latince iletişim kurmanın yanında, Yunan ve Roma kültürlerini yakından tanıyarak modern yaşamın bu iki kültürle bağlantısını anlaya bilecek daha derin bir anlayışa sahip olacaktır.

            Üstün yetenekli öğrencilerin disiplinler arası bilim çalışmalarına ilgi duyduğu düşünüldüğünde; Latince öğrenmiş bir öğrencinin tarih, mitoloji, dil ve edebiyat, siyaset, sosyoloji gibi birçok bilim alanında araştırmalar yapabilmesinin önünün açılması büyük bir  gelişim fırsatıdır. Öğrencilerin ölçme ve değerlendirilmesi sınıf katılımı,  ünite testleri, periyodik kelime sınavları ve sınıf içi  ödevler projeler ile yapılır.

Beden Eğitimi: Program hareket ve motor becerilerinin kazandırılması, sağlıklı bir vücut ile büyüme gelişme dönemi geçirilmesi ve takım kurma becerilerini geliştirmek amaçlarını taşır. Sportif oyunlar, her öğrencinin tercihine bağlı olarak,  beceri düzeyi ve gelişimlerine göre hem eğlence hem de rekabet, müsabaka düzeylerinde oluşur.

 1. sınıftan itibaren, spor eğitmenlerinin gözlemleri sonucunda öğrenciler uygun spor faaliyetlerinin kurallarını öğrenerek profesyonel olarak spor dalı ile uğraşırlar.

Sosyal Duygusal Öğrenme: SAS okulunda okul akademik başarısını artıracak becerilerin yanında yaşam boyu başarı sağlayacak sosyal ve duygusal gelişim amaçlanır. Duygularımızı ve ilişkilerimizi nasıl yönettiğimiz okul, iş, aile ve toplum bağlamında ortaya koyacağımız iş ve ilişkilerin sonucunu çok etkiler. Duygularını anlayan, tanıyan ve yönetebilen, karar verme becerileri ve empati duygusu gelişmiş, sosyal becerileri yüksek bireyler yetiştirme amaçlı müfredat uygulanır.

SAS okulunda her öğrencinin kendisine sürekli düzenli olarak rehberlik eden "Danışmanı" vardır. Küçük grup halinde öğrencilerin önemli akademik ve kişilerarası becerilerini geliştirmeleri, duygu ve düşüncelerini paylaşmaları da sağlanır.

Kütüphane: SAS okulunun her yaş ve düzey öğrencisine hitap eden yayın ve kitap arşivine sahip, sürekli güncellenen kütüphanesi öğrencilerin yaşam boyu öğrenme ve okuma, araştırma heveslisi olmalarını sağlamayı amaçlar.

SAS okulunun zenginleştirme programları içeren yaz okulu programı da vardır. Ayrıca  müfredat dışı sosyal ve sportif faaliyetlerden  aşağıdaki fotoğraflar ile örnekler verilmiştir.

SAA HAKKINDA DİĞER BİLGİLER

Okula Başvuru Süreci

            Okul hakkında velinin bilgilendirilmesi -görüşme ve okul tanıtım gezisi yolu ile yapılır. IQ testi uygulamasından 125 ve üzeri puanlama alan öğrenciler başvuru yapabilir. Başvuru için istenen diğer eğitim ve öğretim belgeleri, sınav sonuçları teslim edildikten sonra öğrenci okulda bir gün geçirerek kendi sınıf seviyesi eğitim faaliyetlerine katılır. Bu sırada okula uyum durumu öğretmenler tarafından gözlemlenir. Veli ile görüşme yapılarak çocuğun yeterli-yetersiz yönleri, baskın kişilik özellikleri vs. bilinmesi gereken temel bilgiler öğrenilir. En uygun eğitim seçenekleri bireysel eğitim planı taslağı oluşturulmaya çalışılır. Okul ücretlendirmesi konusunda burs imkânları da mevcuttur.

            Okul saatleri 08.30- 15.30 ile arasıdır. Genişletilmiş eğitim saatleri ek bir ücret karşılığında 07.30 -18.00 saatleri arasında mümkündür.

DEĞERLENDİRME

 • Günümüzde üstün zekâ ve yeteneğin, pek çok davranışı, beceriyi ve yeterliliği kapsayan çok boyutlu bir yapı olduğu düşünülmektedir. Bu bakış açısının altında üstün zekâlı ve yetenekli olarak tanılanan grubun homojen olmayışı, bu grup içerisindeki bireylerin çeşitliliği yatmaktadır (Reis ve Sullivan, 2009). Bu tarz bir çeşitliliğe hitap edecek eğitimin de önceden belirlenmiş sabit kazanımların; esnek olmayan bir sınıf düzeni içerisinde verilmesi mümkün olmamaktadır. Üstün zekâlı öğrencilerin eğitiminde kullanılması gereken modeller, öğrencilerin ilgi, yetenek ve hazır bulunuşluklarına uygun olmalıdır. Geliştirilen modelin uygulamasının, okul öncesinden başlamasının erken müdahale açısından ve eğitimin sürekliliği için önemli olduğunu değerlendiriyorum. Okul öncesi dönemden itibaren gelişimlerine uygun eğitim modeliyle yetişen öğrenciler müfredatın uzun dönemli kazanımlarını edineceklerdir.
 • SAA okulunda hızlandırmanın farklı uygulamalarına örnek olarak, tam öğrenme modelinin tersinin üstün zekalı öğrencilerde uygulanabileceğine, yani bilgideki boşlukları, açıkları, eksiklikleri kapatmak yerine ileri olunan özelliklerin bulunup giderildiği bir yöntem de uygulanmaktadır. Üstün zekalılar eğitiminde sadece hızlandırma yapılarak öğrencinin eğitimine devam etmesinin yeterli olmadığı değerlendirilmektedir. Öğrencilere yan dallarda çalışmalar yapabilecekleri fırsatlar yaratılması önemlidir. Bunun için de içerik daha zengin, kapsamlı, derin ve entelektüel düşüncelerle donanımlı bir model haline getirilmiştir.
 • SAA müfredatında; İlk 3 yıl ağırlıklı olarak bedensel ve duygusal gelişiminin desteklenmesinin önemine değinilmiştir. Uzman eğitimcilerin doğru yönlendirmeleri eşliğinde bireysel gelişimin desteklendiği, zenginleştirmenin yapıldığı, derinlemesine çalışma fırsatlarının yaratıldığı karma bir model uygulanmaktadır.

SAA müfredatı; müfredatlar da bilginin kullanabilme becerisinin geliştirilmesine, işlevsel, gerçek hayat problemlerini çözen, yaratıcı düşünmeye önem veren üst düzey düşünme becerilerini kapsayan farklılaştırılmış bir eğitim programından oluşur.  Bu farklılaştırılmış eğitim, çeşitli bakış açısı ve fikirlerin sahne aldığı hızla değişen, teknoloji ve bilgi merkezli, küresel günümüz dünyasında; öğrencilerin bilgiyi sünger gibi emmek yerine, bu çeşitlilik içinde kendi duruşunu belirlemelerini, seçimlerini yapabilecek düzeyde eleştirel düşünebilmelerini; hızlı değişime, farklılıklara ayak uydurabilecek ve yeni fikirlerin üretimine katkıda bulunabilecek düzeyde de yaratıcı düşünmelerini sağlayacaktır (Özyaprak, 2012).

SAA okulunda Üstün Zekâlılarda Ölçme ve Değerlendirme yöntemleri aşağıda listelenmiştir:

 • Tek ölçme aracı test ve sınavlar değildir.
 • Süreç değerlendirilir.
 • Sadece akademik değil sosyal duygusal değerlendirme de yapılır.
 • Değerlendirme yöntemleri çeşitlendirilerek açık uçlu sorular da yöneltilir.
 • Değerlendirme sonuçları velilerle ve çocuklarla paylaşılır.
 • Aşamalı değerlendirme yapılır.
 • İhtiyaca göre farklı ölçüm araçları üretilir ve gözlem göz önünde bulundurulur.
 • Projeler bazında ölçme ve değerlendirme yapılır.
 • Öğrencilerin port folyo dosyaları tutulur.
 • Ön test yapılarak bilgilerine bakılan öğrenciler benzer seviye gruplarına ayrılır.
 • Akran ve grup değerlendirmesi kullanılır.
 • Her öğrenci bireysel olarak değerlendirilir (spesifik özelliğine göre) .
 • İlgi alanları ve yeteneklerine göre değerlendirme yapılır.
 • Proje temelli değerlendirme yapılır.
 • Üstün çocukların öz değerlendirme tarzı değerlendirilmesiyle kendi yeterlikleri/ yetersizliklerini kendisinin fark etmesi sağlanır.
 • Küme çalışmaları yapılır.
 • Değerlendirmeler standardize edilmiş testlerle, aile gözlemleri ve eğitimci gözlemleri sonucuna göre sonuçlandırılır.

SAS okulu, gelişimin eşzamanlı olmadığını ve üstün yetenekli her çocuğun farklı gelişim alanlarında farklı gelişimde olduğu gerçeğini vurgular.  Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesini sağlayan, öğrencileri entelektüel anlamda zorlayan ve yaşam boyu işlerine yarayacak sosyal ve duygusal gelişimi edinmelerini sağlayacak bir okul ortamı sunar. Buradan hereketle; müfredatında üstün yetenekli bir çocuğun eğitsel, sosyal, duygusal ve büyüme ihtiyaçlarını karşılayacak ve sağlıklı gelişimi için çok önemli olan çok çeşitli zenginleştirme faaliyetlerini tüm eğitim dönemi boyunca( yaz dönemi de dahil)gerçekleştirir.

            Üstün yetenekli öğrencinin sahip olduğu potansiyeli farklı ilgi alanlarını ve çeşitli bilim dallarını derinlemesine tanıyarak geliştirmesinin oldukça etkili eğitim sağladığı kanaatindeyim. SAA okulunun Üstün yetenekliler eğitiminde örnek uygulamalar içeren çok seçenekli ve bilimsel bir müfredatı olduğunu değerlendiriyorum. Ölçme ve değerlendirmelerin alana göre farklı yöntemlerle, uzman eğitimciler tarafından sürekli bir biçimde yapılmasının ve öğrenciye özel yol haritası çizilmesinin öğrencinin öğrenme potansiyelini maksimize edeceğini düşünüyorum.                            

                                                                         HAZIRLAYAN: SİBEL DİLER  FACEBOOK YORUMLARI