Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

Bakanlıkta yapılan sunumda heyetimize şu bilgiler aktarılmıştır:

• Ülkenin insan kaynağı dışında kaynağı olmadığından eğitime çok fazla önem verilmektedir.

• Eğitim ile ilgili kararların tek elden alınması amacıyla 2008 yılında Eğitim Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı birleştirilmiştir.

• (Güney) Kore’de üstün yetenekli eğitiminin hedefi herkesin kendi yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesidir. Bu nedenle, akranlarından farklı yeteneklere sahip çocukların özel bir eğitime tabi tutulması gerekli görülmüştür.

• (Güney) Kore’de özellikle fen ve matematik alanında üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

• (Güney) Kore’de 1974 yılından itibaren itibaren fen ve matematik alanında üstün başarı gösteren öğrencilerin özel bir eğitime tabi tutulmasıyla ilgili talepler artmıştır. Bu talebi karşılamak amacıyla 1983 yılında ilk fen lisesi kurulmuş, 2000 yılına kadar bu sayı 16’ya çıkmıştır.

• Eğitim sisteminin düzenli bir şekilde işlemesi için bir kanuna ihtiyaç duyulmuş, 2000 yılında da üstün yetenekli çocukların yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanun doğrultusunda hükûmet bir eğitim planı hazırlamış, üstün yetenekli çocukların eğitimi için yapılacak planların beş yıllık sürelerle hazırlanması ngörülmüştür. İlk plan 2003-2007 yılları arasını kapsamıştır. Eğitim planlarının odak noktası üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili kurumların sayısının artırılmasıdır.

• Üstün yeteneklilerle ilgili ikinci plan 2008-2012 yılları arasını kapsamaktadır. Bu planda eğitimin içeriği/niteliği ve çeşitliliği üzerinde durulmuştur.

• 2012 yılında üçüncü aşama planın hazırlıkları devam etmektedir. Bu planın üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili kurumların idaresi ve müfredatlarıyla ilgili düzenlemeleri içermesi beklenmektedir.

• (Güney) Kore’deki eğitim sistemi Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (Ministry of Education, Science and Technology)’nın altındaki 17 eğitim müdürlüğü aracılığıyla yürütülmektedir.

• Üstün Yetenekli Çocukların Yeteneklerinin Geliştirilmesi ile İlgili Kanun’a göre üstün yetenekli çocuklara 3 farklı şekilde eğitim verilmektedir:

o Ayrı sınıf uygulaması: Bu sınıflarda okuyan çocuklar diğer öğrencilerle aynı eğitimi almaktadır. Üstün yetenekli öğrenciler sadece okul sonrası veya hafta sonları fazladan ders almaktadır. Hedef öğrenci kitlesi; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileridir. Ayrı sınıf uygulamasının amacı öğrencinin yetenek alanının belirlenmesidir. Öğrencilerin % 30,7’si ayrı sınıf uygulamasından yararlanmaktadır.

o Üniversitelerde üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgilenen ayrı birim: Üniversiteler içerisinde üstün yetenekli öğrencilere öğretim üyeleri tarafından verilen dersleri kapsar. Öğrencilerin % 7,7’si bu tür eğitim almaktadır.

o Tamamen üstün yetenekli çocukların eğitimine ayrılan okul: Bu tür okullarda öğrencilerin % 4’ü eğitim görmektedir.

• (Güney) Kore’de matematik, fen bilimleri, dil ve sanat, teknoloji geliştirme, sosyal bilimler, bilgi teknolojileri ve spor alanlarında üstün yeteneklilere yönelik eğitimler verilmektedir.

• Üstün yetenekli öğrencilerin % 82’si matematik ve fen alanında eğitim görmektedir.

• 2008’den önce üstün yetenekli öğrenciler veli ve/veya öğretmenlerin tavsiyesiyle KEDI’ye1 bildirilmekte (birinci aşama); ardından KEDI tarafından testler (ikinci aşama) yapılmakta ve son aşamada da mülakat (üçüncü aşama) yapılmaktaydı.

• 2008’den önce uygulanan öğrenci tespiti çalışmalarında çocuğun spesifik yeteneği belirlenememekte, testin sadece bir defa uygulanmasından dolayı çocuğun ikinci şansı olmamaktaydı. Dershaneye giden ve çok çalışan çocuklar bu sistemde daha fazla ön plana çıkmaktaydı. Bu nedenle dershaneye gidemeyen, maddi olanakları yetersiz olan öğrencilerin yeteneklerinin belirlenmesinde sorunlar ortaya çıkmaktaydı.

• Günümüzde öğrenci tanılanmasında ikinci aşamayı oluşturan test kaldırılmış; sistemin gözlem ve tavsiye üzerine (birinci ve üçüncü aşama) yoğunlaşması sağlanmıştır. Bunun en önemli nedeni, ailelerin sınava hazırlanma aşamasında çocukların üzerine çok gitmesi ve bu durumun toplumsal bir sorun hâline gelmeye başlamasıdır.

• Üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasında gözleme daha fazla önem verilmesiyle birlikte öğretmenlerin sistem içerisindeki rolleri artmış; öğretmenlere yönelik eğitim programları düzenlenmeye başlanmıştır.

• Öğrenci tanılanmasında öğrenciye ait bilgilerin toplanmasına öncelik verilmektedir. Davranış kontrol listeleri aracılığıyla öğrenci davranışları incelenmekte, daha sonra belgeler üzerinden bir eleme yapılmaktadır. Elemeyi geçen öğrenciler kendi eğitim kurumlarında bir mülakata tabi tutulmakta, en son aşamada da KEDI tarafından oluşturulan bir komite öğrenciyi mülakata almaktadır.

• (Güney) Kore’de lise öğrencilerine yönelik Research and Education programı bulunmaktadır. İlanla alımların yapıldığı bu programda, öğrenciler, üniversitelerdeki öğretim üyeleriyle birlikte çalışmalar yapmaktadır. Programa katılmak isteyen öğrenciler bir proje hazırlamakta,1 Kore Eğitimi Geliştirme Enstitüsü-KEDI (Korean Educational Development Institute) devletten destek alan ancak bazı kararları alırken özerk davranabilen bir kurumdur (Kore’de eğitim alanında yarı-hükûmetsel (semi- governmental) olarak adlandırılabilecek bu kurumlara rastlanmaktadır.)bu projelerin değerlendirilmesinden sonra yeterli görülen öğrenciler -okul notları da göz önünde bulundurularak- programa davet edilmektedir.

• (Güney) Kore’de üstün yetenekli öğrenciler, sınavla değil, geçmişteki başarıları, okul notları ve öğretmenlerinin referanslarıyla üniversiteye kabul edilmektedir.

• Üstün yetenekli çocukların eğitiminin sistemli bir şekilde ilerleyebilmesi için Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (Korean Advanced Institute of Science and Technology-KAIST), Kore Eğitimi Geliştirme Enstitüsü (Korean Educational Development Institute-KEDI) gibi araştırma kurumları kurulmuştur.

• KEDI’nin en önemli görevleri üstün yeteneklilere verilecek eğitimle ilgili eğitim programları konusunda araştırma yapmak, üstün yetenekli çocuklarla ilgili konularda forumlar düzenlemek ve çalışma grupları oluşturmaktır.

• Öğretmen eğitimi yaz tatillerinde verilen eğitim programlarıyla gerçekleştirilmektedir. Öğretmenler seviyelerine göre normal ya da ileri düzey programlara katılabilmektedir.

• Üstün yetenekli eğitiminde en önemli aşamanın öğrencilerin tanılanması olduğu ifade edilmiştir.

• Üstün yetenekli çocukların tanılanmasında kullanılan yöntemler öğretmen gözlemi, mülakat ve testlerdir.

• (Güney) Kore’deki eğitim çeşitliliğinden dolayı öğrenciler uluslararası olimpiyat ve fen sınavlarında iyi dereceler almaktadır.

• Günümüzde (Güney) Kore’deki eğitim ile ilgili birimlerin en önemli düşüncesi uluslararası olimpiyat ve sınavlarda başarılı olan öğrencilerin bu sınavlara hazırlanırken severek çalışıp çalışmadıklarıdır. Yetkililer; en önemli hedeflerinin öğrencilerin başarıyı severek yapacakları çalışmalar sonunda elde etmelerini sağlamak olduğunu belirtmiştir.

• (Güney) Kore’de bazı okullarda pilot uygulamalarla STEAM (Science- Technology-Engineering-Art-Maths) programı başlatılmıştır. Bu programlarla sosyal bilimlerle diğer bilimlerin birleştirilerek çoklu düşünceye sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

• (Güney) Kore’de üstün yeteneklilere yönelik eğitimler 10 yıllık geçmişe sahiptir. Bu eğitimden geçen çocuklar henüz yirmili yaşlarda olduklarından eğitim sonuçlarının tespiti güçtür.

• Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının altındaki 17 eğitim müdürlüğünün her birinin altında öğretmen eğitimiyle ilgili birimler bulunmaktadır. Öğretmen eğitimiyle ilgili bu birimlerin içerisindeki üstün yetenekli eğitimiyle ilgili bölümün dışında KAIST ve KEDI gibi kurumlarda da öğretmenlere üst düzey eğitim verilmektedir.

• (Güney) Kore, üstün yetenekli eğitimiyle ilgili yasal mevzuatını hazırlamadan önce İsrail, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri örneklerini incelemiştir.

• Bütün öğretmenler, üniversitelerdeki eğitim fakültelerinde üstün yetenekli çocuklarla ilgili eğitim almaktadır. Bu eğitimler, öğretmenlerin üstün yetenekli çocuklara eğitim vermesi için ön koşuldur.

• İlkokul, ortaokul ve lise öğretmeni olmak için her kademenin kendine özgü sınavı bulunmaktadır.

• Başarılı öğretmenlere istedikleri yere atanma, araştırma yaptığı konuda desteklenmesine yönelik teşvikler verilmektedir.

• Yaratıcılık, üstün yetenekli çocukların tanılanmasında en önemli faktörlerden biridir. Üstün yetenekliliğin bilgi ölçen sınavlarla tespit edilmesinin çok zor olduğu vurgulanmıştır.

• Üstün yetenekli çocuklara eğitim veren okullarda sınıf mevcudu 15’te tutulmaktadır.

• (Güney) Kore’de fen alanındaki eğitime çok fazla önem verilmesinin bir eksiklik olduğu, gelecekte bilim ve sanatın birleştirileceği eğitimlerin verilmeye başlanacağı ifade edilmiştir.

• Üstün yetenekli öğrenciler farklı birimlerden (başbakanlık, üniversite) burs almaktadır.

• Eğitim sisteminin köklü olmasından dolayı sistem, hükûmet değişimlerinden çok fazla etkilenmemektedir.

• Bakanlık yetkilileri beyin göçünü, beyin sirkülasyonu şeklinde düşündüklerini, farklı ülkelerden Kore’ye öğrencilerin gelmesi ne kadar normal bir durumsa Kore’den farklı ülkelere öğrencilerin gitmesinin de aynı derecede normal görüldüğünü ifade etmiştir.

 Kore Bilim ve Yaratıcılığı Geliştirme Vakfı

Kore Bilim ve Yaratıcılığı Geliştirme Vakfı (Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity-KOFAC)’nda yapılan sunumda heyetimize şu bilgiler aktarılmıştır:
• Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığıyla ilişkili olan vakıf, 1966 yılında kurulmuştur.

• 2008 yılından beri Kore Bilim ve Yaratıcılığı Geliştirme Vakfı-KOFAC ismini kullanmaktadır.

• Vakıf, bilimsel gelişimin yayılması, bilimselliğin yaratıcılık ile ilişkilendirilmesi konularında çalışma yapmaktadır. Çalışmaların artmasıyla birlikte vakfın kadroları 2008 öncesine oranla 3 kat artmıştır.

• Vakıf, 90 milyon dolarlık bütçeye sahiptir. Bütçenin bir kısmı Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, diğer kısmıysa vakfın projelerinden sağlanmaktadır.

• Özellikle bilim alanında üstün yetenekli çocukların tespit edilmesi ve bilim alanındaki çalışmalar desteklenmektedir. Çalışmalar sonucunda uluslararası olimpiyatlarda çok önemli başarılar kazanıldığı ifade edilmiştir.

• KOFAC’ın 12 kişilik yönetim kurulu Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

• Vakıf, sadece üstün yetenekli çocukların eğitimiyle değil eğitimin diğer konularıyla da ilgilenmektedir.

• Vakıf, üstün yetenekli çocukların eğitiminde rol oynayan kurumları proje bazında maddi olarak desteklemesinin yanı sıra kurumlara danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

• KOFAC sadece bilimsel projelere değil sosyal projelere de destek vermektedir. Ancak projelerin niteliğine göre finansman öğrenciler tarafından da karşılanabilmektedir.

• Politikalar doğrultusunda üstün yetenekli çocukları tanılama ilkelerini belirlemekte ve kurumların ilkelere yönelik uygulamalarını denetlemektedir. Kendi denetimlerinden geçmeyen kurumlara destek vermemektedir.

• KOFAC üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin okul sonrası ya da hafta sonları ders görmesi amacıyla ülke genelinde 15 eğitim merkezi kurmuştur. Bu okulların her birine yaklaşık 250 bin $ (2012 yılı) bütçe ayrılmaktadır.

• Ülkede, toplam 20 fen lisesi bulunmakta, 4’ünde sadece üstün yetenekli çocuklar eğitim görmektedir. Ulusal ve uluslararası olimpiyatlara öğrenci seçimi de KOFAC tarafından yapılmaktadır.

• Bilim alanında üstün yetenekli çocukların tanılanması, eğitilmesi ve desteklenmeleriyle ilgili her konu KOFAC’ın çalışma alanına girmektedir.

• KOFAC’ın yarı hükûmetsel (semi-governmental) bir yapısı bulunmaktadır. Vakıf, hükûmetin politikasını uygulamasına rağmen çalışanları devlet memuru değildir.

• KEDI, üstün yetenekli çocuklarla ilgili araştırmaların yapılması; KOFAC ise belirlenen hükûmet politikalarının hayata geçirilmesiyle görevlidir.

• Üstün yeteneklilerle ilgili okullar 2002’de çıkarılan kanun esas alınarak kurulmaktadır. Bu kanuna dayanarak okul kurma, sınıf açma yetkisi Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile yerel eğitim müdürlüklerine aittir.

• Aileler, çocuklarının iyi bir üniversiteye girmesi için çocuklara gereğinden fazla baskı yapmaktadır. Çocukların üniversitede seçtikleri bölümlerin belirlenmesinde aileler çok önemli rol oynamaktadır. Üniversiteye hazırlık aşamasında ve üniversitede bölüm seçmede çocukların yetenek ve istekleri aileler tarafından göz ardı edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı sınavla üstün yetenekli tanılamasının yapılması kaldırılarak, sınavla tanılama yapmak isteyen kurumlara KOFAC tarafından destek verilmemektedir.

• KOFAC’ın kuruluş dayanağı kanun olduğundan hükûmet değişimlerinden çok fazla etkilenmemektedir.

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (Korean Advanced Institute of Science and Technology-KAIST)’nde yapılan sunumda heyetimize şu bilgiler aktarılmıştır:

• KAIST, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, üstün yeteneklilere eğitim vermek amacıyla 1988 yılında kurulmuştur.

• 2000 yılında çıkan üstün yeteneklerin geliştirilmesi ile ilgili kanun kapsamında Eğitim Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iki araştırma merkezi kurulmuştur.

• 2003 yılında üstün yeteneklilerin eğitimiyle ilgili ilk resmî adımlar atılmış, araştırma merkezleri ve okullarda üstün yetenekli sınıfları kurulmuştur. Bunun yanında ilk defa üstün yetenekliler için lise açılmıştır.

• KAIST’te üstün yetenekli çocuklarla ilgili araştırmalar yapılmakta, öğretmen eğitimi gerçekleştirilmektedir.

• Üstün yeteneklilerle ilgili araştırma faaliyetleri 3 kurum tarafından yürütülmektedir:

o Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı: Hükûmetin politikası doğrultusunda eğitim politikaları belirlenmekte ve eğitim bütçesi kararlaştırılmaktadır.

o Kore İleri Bilim ve Yaratıcılık Vakfı: Üstün yeteneklilerle ilgili çalışmalarda kaynak sağlama ve çalışmaların geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı üstün yeteneklilerle ilgili eğitim kurumlarına vakıf üzerinden kaynak aktarmaktadır.

o Kore Eğitimi Geliştirme Enstitüsü: Üstün yetenekliler alanında akademik çalışmalar yapmaktadır.

• Üstün yetenekli eğitimleri okul içinde ayrı sınıf ve üniversite yaz kampı eğitimi verme şeklindedir. Ortaokul ve lise aşamalarındaki öğrenciler olimpiyat ağırlıklı çalıştırılmaktadır.

• Üniversitelerde uygulanan URP (Undergraduate Research Program) programıyla öğrenci ilgi duyduğu bir konuda proje hazırlamak istediğinde kendisine bir profesör atanmakta, ilgili konuda birlikte çalışmaktadırlar.

• (Güney) Kore’de üstün yeteneklilere eğitim veren 4 fen lisesi bulunmaktadır. Bu liselerde öğrencilerin aldığı derslere ek olarak fen bilimleri ve matematik derslerini alabildikleri Gelişmiş Program-AP (Advanced Program) uygulanmakta, alınan dersler üniversite eğitiminde kabul edilmektedir.

• Üstün yetenekli çocukların gözlemlenmesi konusunda öğretmenler eğitilmekte, öğrencileri üstün yetenekli eğitim veren kurumlara sadece bu öğretmenler tavsiye etmektedir.
• KAIST’te öğretmenler iki seviyeden oluşan bir eğitime tabi tutulmakta, eğitimlerden birisi 60 saat, diğeri ise 120 saatten oluşmaktadır.

• KAIST bünyesinde eğitim ile ilgili araştırmalar yapan ve öğretmenlerin eğitimini sağlayan bir araştırma merkezi bulunmakta, üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerinin niteliğini artırmak amacıyla araştırmalar yapmaktadır.

• KAIST; Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği hâlinde çalışmaktadır. KAIST’in bünyesinde çalışan Ulusal Araştırma Merkezinin yöneticileri Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından atanmaktadır.

• KAIST; yaptığı araştırma ve raporları Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına sunmaktadır. Örneğin 2012 yılında üstün yetenekli eğitimi veren 25 üniversite ile birlikte üstün yetenekli eğitiminin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili araştırmalar yapmış, bunları Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına sunmuştur.

• KAIST’in bünyesinde çalışan Ulusal Araştırma Merkezi yaptığı araştırmalarda KAIST Üniversitesindeki öğretim üyelerinden de destek almaktadır. 2008 yılına kadar KAIST, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına bağlı iken bu yıldan sonra Eğitim Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı birleştirilmiş, bu nedenle KAIST’in içerisinde faaliyet gösteren Araştırma Merkezi de bakanlığın bünyesine alınmıştır.

• KAIST, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik on-line eğitim vermektedir. On-line eğitime alınacak öğrenciler öğretmen referansıyla seçilmektedirler.

• Üstün yetenekli eğitimi veren liselerde öğrencilerin performansına göre sınıf atlama mümkündür.

• KAIST, tanılama yöntemleri konusunda dünyadaki örnekleri incelemiş ve bu araştırmalar sonucunda elde ettikleri verileri Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına sunmuştur.
• Sınavla üstün yetenekli öğrenci tanılanmasının doğru bir yöntem olmadığı belirtilmiştir.

• KAIST’in ana hedefi eğitim politikalarını belirlemeye katkı sağlamaktır. KAIST’teki eğitim ile ilgili birimlerin kadroları üstün yetenekli eğitiminde uzman kişilerden oluşmaktadır.

• KEDI üstün yetenekliler konusunda genel çalışmalar yaparken, KAIST sadece fen ve teknoloji alanında çalışmaktadır.


Daejeon Eğitim Müdürlüğü

• Üstün yetenekli eğitimi, Eğitim Temel Kanununun 12 ve 19’uncu maddelerine dayanmaktadır.

• Daejeon Eğitim Müdürü seçimle belirlenmekte, (Daejeon Education Office), üstün yeteneklilere eğitim veren lise açabilmektedir.

• Üstün yetenekli eğitimi veren kurumlarda okutulan kitaplar Daejeon Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. (Her eğitim müdürlüğü kendi bölgesindeki okullardan sorumludur.)

• Eğitim Müdürlüğünün üstün yetenekli çocuklar konusundaki çalışmaları üç noktada yoğunlaşmaktadır:

o Tanılamanın ülke genelinde yapılması ve tanılama yapılan alanların çeşitlilik kazanması: Önceleri fen ve matematik alanlarındaki üstün yetenekli çocukların tanılanmasına önem verilmekteyken günümüzde edebiyat ve sanat alanındaki çocukların da tanılanmasına çalışılmaktadır.

o Üstün yetenekli çocuk eğitiminin kalitesinin artırılması: Eğitimin kalitesinin artırılması için Eğitim Müdürlüğü tarafından bu okullarda sürekli denetlemeler yapılmaktadır.

o Üstün yetenekli çocukların seviyesine uygun eğitim programlarının hazırlanması: Fen ve matematik alanlarında üstün yetenekli çocukların tanılanmasıyla ülkenin bilim ve teknoloji konusundaki rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

• Eğitim Müdürlüğü, Kore ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Örneğin ABD’deki Saint John Üniversitesi’yle kurulan iş birliği çerçevesinde her yıl yaz tatilinde üstün yetenekli çocuklara ders veren 20 öğretmen, ABD’ye gidip bu üniversitede konuyla ilgili eğitim almaktadır.

• Yurt dışındaki üniversitelerle yapılan öğretmen değişimleriyle farklı sistemlerden haberdar olunmaktadır.

• Daha önce sadece fen ve matematik alanında yapılan üstün yetenekli tanılaması günümüzde 8 alana (matematik, fen bilimleri, bilgi teknolojileri, robot, sanat, dans, icat ve edebiyat) çıkarılmıştır.

• Üstün yetenekli eğitiminden yararlanan öğrenci oranı % 3,1’dir.

• Üniversitelerin içerisinde eğitim merkezleri kurulmuştur.

• Okullara eğitim materyalleri konusunda destek sağlanmaktadır.

• Üstün yetenekli çocukların keşfedilmesi için eğitim kampları yapılmaktadır.

• Liderlik eğitimi, üstün yetenekli çocuk eğitiminin içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

• “Takım eğitimi” olarak adlandırılan bir eğitim stili geliştirilmiştir. Disiplinler arası bir yaklaşımla farklı iki alandan öğretim üyesi (en az doktora düzeyinde) bir arada ders vermektedir.

• Üstün yeteneklilerin eğitimi, bu eğitimi almayan diğer öğrencileri teşvik etmektedir.

• Okul öncesi eğitim 3 yaşında başlamaktadır.

• Edebiyat, dans gibi alanlarda üstün yeteneklilerin tanılanmasına önem verilmeye başlanmasına rağmen öncelik fen bilimleri ve matematik alanlarındadır.

• Eğitim ile ilgili tüm politikalar ve eğitim bütçesi Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

• Üstün yetenekli eğitiminde toplumun % 2’sine ulaşma amaçlanmaktadır. Normal gelişim gösteren öğrencilerin de bu eğitimi alabilecek seviyeye çıkarılmasıyla % 2’lik dilimin % 5’e çıkarılması hedeflenmektedir. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı her bölgede en az bir üstün yetenekliler okulunun olmasını şart koşmaktadır.

• Üstün yetenekli eğitiminde sadece ortaokul, lise öğretmenleri değil; üniversitelerdeki öğretim üyeleri görev almaktadır.

• Okulun yönetim kurulu ve aile birliği aracılığıyla aile, okul, öğrenci ilişkileri sürdürülmektedir. Aile Birliğinin bazı üyeleri okul yönetiminde de bulunmaktadır.

• Okul öğretmenleri, çocuklarla ilgili raporları her yıl aileye iletmektedir. Bunun dışında öğrenciler projelere başlamadan önce ailelere bilgi verilmekte ve aileler yılda iki kez derslere katılabilmektedir.

• Üstün yetenekli eğitiminin üç ayağı bulunmaktadır: Eğitimin niteliği, öğretmenin kalitesi ve eğitim ortamı.

• Üstün yetenekli eğitiminin memur olan öğretmenlerle yapılması zordur. Bu nedenle öğretmenlerin memur olmayan kişilerden seçilmesi gerektiği yetkililerce önerilmiştir.


Bulam Ortaokulu

Üstün yetenekli eğitiminin ayrı sınıf uygulaması ile gerçekleştirildiği Bulam Ortaokulu (Bulam Middle School) yöneticileriyle yapılan toplantıda şu bilgiler aktarılmıştır:

• Ders sonrası üstün yeteneklilere eğitim veren ortaokulun öğrenci seçimi sınavla değil öğretmenlerin tavsiyesiyle yapılmaktadır.

• Üstün yetenekli eğitimi için seçme kuruluna, ortaokul birinci sınıftaki çocuklar ilkokul öğretmenlerinin; ikinci ve üçüncü sınıftaki öğrencilerse ortaokuldaki öğretmenlerinin tavsiyesiyle kabul edilmektedir.

• Okulda verilen eğitim belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Öğrenciler, okula yıllık yaklaşık 550 $ (2012 yılı) ödemektedir. Ancak maddi durumunun yetersiz olması hâlinde ücret alınmamaktadır. Okul, öğrencilerden alınan ücretlerin yanında devlet tarafından da maddi olarak desteklenmektedir. Öğrencilerden ücret alınmasının nedeni, kursların ücretsiz verilmesi durumunda oluşacak talep fazlasını engellemektir.

• Üstün yeteneklilik eğitiminin verildiği kurs, Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen izinle açılmaktadır. İznin alınması aşamasında öğrencilere ders verecek öğretmenlerin listesi ve derslerin içeriği İl Eğitim Müdürlüğüne sunulmaktadır.

• (Güney) Kore’de sadece sınava hazırlık dershaneleri değil okuldaki derslere yardımcı dershaneler de yoğun talep görmektedir.

• Haftada bir gün 4 saat, yılda 100 saatlik eğitim verilmektedir. Öğrencinin sertifika alması için % 80 devam şartı aranmaktadır. Verilen belge öğrencinin dosyasına konulmakta, daha sonra gittiği okullarda referans olarak kabul edilmektedir.

• Okulun programında yaratıcılık, liderlik ve bilimsel teorilerle ilgili dersler bulunmaktadır.

• Okulda matematik ve fen sınıfının yanında matematik ve fen sınıfının birleştirildiği karma bir sınıf bulunmaktadır.

• 1.330 öğrencinin eğitim gördüğü okulda üstün yeteneklilik eğitimi gören öğrenci sayısı 40’tır.

• Öğrenciler bir yıllığına seçilmekte, bir sonraki yıl programa katılmak isteyen öğrenci aynı seçme işleminden geçmektedir.

• Okulun eğitim programı, bir konu uzmanı ve okul öğretmenleri tarafından belirlenmektedir.

Gyeongin Ulusal Eğitim Üniversitesi

Gyeongin Ulusal Eğitim Üniversitesi (Gyeongin National University of Education)’nde yapılan sunumda şu bilgiler aktarılmıştır:

• (Güney) Kore’de bazı üniversitelerde sadece öğretmen yetiştirilmektedir. İlkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri yetiştiren üniversiteler ayrıdır. Aralarında 1968 yılında kurulan Gyeongin Üniversitesinin de bulunduğu 10 üniversite sadece ilkokul öğretmeni yetiştirmektedir.

• Gyeongin Üniversitesi devlet üniversitesi olup kadroları hükûmet tarafından atanmaktadır. Toplam (Lisans-Yüksek Lisans) 5 bine yakın öğrenci sınavla alınmaktadır.

• Akademisyen sayısı 131’dir. Kadro sayısı bakanlık tarafından, hangi akademisyenlerin çalıştırılacağı üniversite yönetimi tarafından belirlenmektedir.

• (Güney) Kore genelinde ilkokul öğretmeni yetiştiren üniversitelerden her yıl yaklaşık 4 bin kişi mezun olmaktadır.

• Eğitim dili Korecedir. Bazı dersler İngilizce verilmektedir. İngilizce verilen derslerin sayısı 10’a yakın olup, sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

• (Güney) Kore’de ilkokul öğretmeni olmak için mutlaka ilkokul öğretmeni yetiştiren okullardan mezun olmak gerekmektedir. Branşlar arasında sınav yoluyla geçişler olabilmektedir.

• (Güney) Kore genelinde lisans düzeyinde eğitim veren 200’e yakın üniversite bulunmaktadır. Bunların % 80’i özel üniversitedir. Devlet üniversiteleri doğrudan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına bağlıdır.

Kore Üstün Yetenekliler Topluluğu

Kore Üstün Yetenekliler Topluluğu (Korean Society for the Gifted)’nda yapılan sunumda şu bilgiler aktarılmıştır:

• Kore Üstün Yetenekliler Topluluğu Akademisyenlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş, üstün yetenekli çocukların tanılanması, okulların taşıması gereken özellikler, öğrencilere okutulacak eğitim programı ve üstün yetenekli çocuklara ders verecek öğretmenlerin taşıması gereken özellikler konusunda araştırmalar yapmakta, proje yarışmaları ve forumlar da düzenlemektedir.

• Geçmişte topluluğa başkanlık yapanlardan milletvekilli olanlar, üstün yetenekli eğitimiyle ilgili kanunun oluşmasına büyük katkı sağlamışlardır.

• Yönetim; bir başkan, iki kontrolör, beş başkan yardımcısı, on komite üyesinden oluşmaktadır.

• Üstün yetenekli çocukların öğretmenleri bu topluluk tarafından 3 yıl boyunca eğitilmiştir.

• (Güney) Kore’de, Kore Üstün Yetenekliler Topluluğuna benzer çok sayıda dernek/topluluk bulunmaktadır. Devlet, hükûmet politikaları doğrultusunda çalışma yapan bu sivil toplum örgütlerine maddi destek sağlamaktadır. Maddi destek, üretilen tez ve raporların nitelik ve niceliklerine göre verilmektedir.

• Bakanlık, doğrudan bütçe kullanmadığı için Topluluğa KOFAC aracılığıyla kaynak aktarmaktadır.

• Topluluk, her yıl “Dünya Yaratıcılık Festivali” düzenlemektedir. 3 gün 2 gece süren bu festivale diğer ülkelerden öğrenciler davet edilmekte, bu etkinliğin bütçesi Daejeon Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır.


Seul Fen Lisesi

Seul Fen Lisesi (Seoul Science High School)’nde Türk heyetine yapılan sunumda şu bilgiler aktarılmıştır:

• 1988 yılında kurulan Seul Fen Lisesi, (Güney) Kore’de sadece üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren 4 fen lisesinden biridir.

• 2008 öncesinde sadece Seul’den öğrenci alınırken bu yıldan itibaren ülkenin genelinden 120 öğrenci alınmaktadır (15’er kişiden oluşan 8 sınıf). Toplam sayının % 10’unu (12 kişi) maddi olanakları yetersiz öğrenciler oluşturmaktadır.

• Öğretmenler, okul yönetimi tarafından seçilmektedir.

• Toplam 121 çalışanı olan okulda; 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 76 öğretmen, 1 hemşire, 1 beslenme uzmanı, öğretmenlik sertifikası olmayan 32 yardımcı öğretmen bulunmaktadır.

• Özel bir mazereti olan öğrenciler dışında tüm öğrenciler yatılıdır.

• İlk eleme okula başvuran öğrencilerin belgelerinin incelenmesiyle yapılmaktadır. Eleme sonrasında öğrenciler, yaratıcılık ve problem çözme yeteneklerini ölçen bir sınava alınmakta; sınava katılanların yaklaşık % 10’u bu sınavda başarılı olabilmektedir. Bu % 10’luk dilim içerisindeki öğrenciler 2 günlük kampta gözlemlenmekte, öğrenciye kompozisyon yazdırılmakta ve mülakata alınmaktadır. En son aşamada da öğrenci sayısı 120’ye indirilmektedir.

• Okuldaki kız öğrenci sayısının çok az olmasının (toplam öğrenci sayısının % 15’i) nedeni kız öğrencilerin fen bilimlerine ilgi göstermemesidir.

• Diğer fen liselerinin aksine Seul Fen Lisesi özel statüye sahip olduğundan üniversitedeki gibi kredili sistem uygulamaktadır. Buna göre belli bir krediyi dolduran öğrenciler yaş ve sınıfına bakılmaksızın üniversiteye geçebilmektedir. Üstün yetenekli öğrencilerin okuduğu fen lisesinde üniversiteye geçişte standart üniversiteye giriş testi uygulanmamakta, her üniversite kendi yaptığı sınav ya da mülakatla üniversiteye öğrenci kabul etmektedir.

• Eğitim 3 yıldır.

• Öğrenciler mezuniyet tezi hazırlayarak mezun olmaktadır.

• Eğitim Programı; okulun yönetimi, öğretmenler, öğrenci velileri ve üniversitelerdeki bazı profesörlerin oluşturduğu bir kurul tarafından hazırlanmaktadır.

• Okulda bir psikolojik danışman ve her 5 öğrenci için 1 rehber öğretmen bulunmaktadır. Öğrenci, rehber öğretmenin çözemeyeceği bir sorunla karşılaştığında okul psikolojik danışmanına yönlendirilmektedir.

• Okuldaki yemekhanenin mönüsünü belirleyen bir beslenme uzmanı bulunmaktadır.

• Seul Fen Lisesi, ülkenin en iyi lisesi olduğundan ailelerin öğrencilerden beklentileri fazla olmaktadır. Öğrencilerin üzerinde olumsuz etki oluşturan aile beklentilerinden dolayı okulda derecelendirme (okul birincisi, ikincisi) kaldırılmıştır.

Seul Ulusal Eğitim Üniversitesi

Seul Ulusal Eğitim Üniversitesi (Seoul National University of Education)’nde yapılan sunumda şu bilgiler aktarılmıştır:

• Üniversite sadece ilkokul öğretmenleri yetiştirmektedir.

• (Güney) Kore’de öğretmenliğin seçkin bir meslek olmasından dolayı üniversite sınavında % 1’lik dilime giren öğrenciler mülakata alınmakta ve başarılı olanlar okula kabul edilmektedir.

• Üstün yetenekli çocuklar için bir eğitim merkezi bulunmaktadır. Bilgisayar, fen bilimleri ve matematik alanındaki üstün yetenekli çocuklar bu merkezde eğitilmektedir. Merkez müdürü iki yılda bir değişmektedir. Merkezde görev alan 16 profesör bulunmaktadır. İki yılda bir yapılan seçimlerde bu profesörlerden biri merkez müdürü olmaktadır.

• Üniversite, yapılan başvurular arasından akademisyenleri kendisi seçmektedir. Akademisyenler, öz geçmişlerine bakılarak alınmaktadır.

• Fen alanında 60, matematik alanında 40, bilgisayar bilimleri alanında 20 üstün yetenekli ilkokul öğrencisi (toplam 120 öğrenci) seçilerek bu üniversitede eğitilmektedir. Yıllık toplam ders saati 100’dür.

• Öğrenciler her yıl yeniden seçilmektedir. Birkaç yıl öncesine kadar bu öğrenciler sınav ve mülakatla seçilirken günümüzde artık sınavla öğrenci alınmamakta; sadece referans, öz geçmişi incelenerek ve mülakatla öğrenci seçimi yapılmaktadır.

• Kore’de Seul Ulusal Üniversitesine benzer şekilde üstün yetenekli eğitimi veren üniversiteler bulunmaktadır. Her üniversite kendi bölgesindeki öğrenciler arasından seçim yapmaktadır.


Kore Sanatta Üstün Yetenekliler Ulusal Araştırma Merkezi

Kore Sanatta Üstün Yetenekliler Ulusal Araştırma Merkezi (Korean National Research Institute for the Gifted in Art)’nde yapılan sunumda Türk heyetine şu bilgiler sunulmuştur:
• Sanat alanındaki üstün yetenekli çocuklarla ilgili çalışmalar yapan merkezde 6 araştırma görevlisi çalışmaktadır.

• Kore Ulusal Sanat Üniversitesi içerisinde faaliyet gösteren Araştırma Merkezi; Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına değil; Kültür, Sanat, Spor ve Turizm Bakanlığına bağlıdır.

• Üniversitede, sanat alanında üstün yetenekli ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim aldığı eğitim merkezi ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

• Araştırma Merkezi; tiyatro, müzik, resim, geleneksel sanatlar gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadır.

• Araştırmalar ağırlıklı olarak sanat alanında üstün yetenekli çocukların nasıl tespit edileceği yönündedir.


Kore Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler Topluluğu

Kore Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler Topluluğu (Korean Society for the Gifted and Talented)’nda yapılan sunumda Türk heyetine şu bilgiler aktarılmıştır:

• Üstün yeteneklilerin eğitimi, öğretmenlerinin nitelikleri, eğitim gördükleri ortamların özellikleri konularında araştırmalar yapan akademisyenlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Konularla ilgili yılda iki tez yarışması düzenlemektedir.

• 2000 yılında kurulmuştur. 1.500 civarında üyesi bulunmaktadır. Üyeleri öğretmen/akademisyen ya da yüksek lisans öğrencilerinden oluşur.

• Devletten herhangi bir destek almamaktadır.


Genel İzlenimler

• (Güney) Kore’de özerk idari birimler arasındaki farklı yönetim, uygulama ve bütçeleme modellerinin oluşmasını engellemek amacıyla 2002 yılında üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili kanun çıkarılmıştır.

• Güney Kore’deki eğitim sisteminin en önemli özelliklerinden birisi yarı- hükûmetsel (semi-governmental) olarak adlandırılan kurumların çokluğu ve bunların etkili bir şekilde çalışarak eğitimde dinamizmi sağlamasıdır.

• (Güney) Kore’deki eğitim sisteminin temelini öğretmenler oluşturmaktadır. Üstün yetenekli çocuklara eğitim verecek öğretmenlerin ayrı ve tekrarlanan bir eğitime tabi tutulması, üstün yeteneklilik eğitiminin en önemli ögesini oluşturmaktadır.

• (Güney) Kore’de standart zekâ testlerine önem verilmemekte, hatta üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü fen liselerine girişte uygulanan yaratıcılık ve problem çözme becerilerini ölçen testlerin kaldırılmasına çalışılmaktadır. Bunun en önemli nedenleri; sınavların çocukların psikolojisini olumsuz etkilemesi, ailelerin çocukların sınavlarda başarılı olmasını sağlamak için onlara gereğinden fazla psikolojik baskı uygulaması ve tek bir sınavla yapılan seçmenin yeterli görülmemesi dolayısıyla tanılamada gözlem ve mülakat yöntemlerine daha fazla ağırlık verilmeye başlanmıştır.

• Yapılan incelemelerde çocukların zekâları değil çalışmayla artan başarılarının ölçülmeye başlandığı görülmüştür. Bu yüzden ülkedeki öğrencilerin yaklaşık % 40’ı üstün yeteneklilerin gördüğü eğitimlerden birine (okul sonrası eğitim, üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından eğitilme veya sadece üstün yeteneklilerin eğitildiği liselere) alınmaktadır.

• (Güney) Kore’de üstün yeteneklilerle ilgili konularda araştırma yapan sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verilmekte ve projelerine kaynak aktarılmaktadır.  FACEBOOK YORUMLARI