Eğitim Programlarının Uygulaması

Genel
 •  Sınıf mevcutları azaltılmalı,

 • Deneysel çalışma ve pilot uygulamalara göre uygulamaları yönlendirilme­lidir.

 • İlgi ve yeteneğe göre özel programlar yapılmalı.

 • Özel yetenekler geliştirilirken genel eğitimi ihmal etmemelidir.

 • Bu hedef kitlenin eğitimi henüz deney aşamasında olduğundan uygula­malarda çoklu yaklaşım izlenmeli, ucuzluk yerine yeterlilik ve etkililik esas alın­malıdır.

 • Özel Sınıf, Özel Okul, Bireysel Öğretim, Türdeş Yetenek Kümeleri, Program Zenginleştirme, Erken Başlama ve Hızlı ilerleme gibi çeşitli uygulama yöntemleri ve değişik yaklaşımlar uygulamalı; gerekli durumlarda bir veya birkaçı birlikte işe koşulmalıdır.

Personel

 • Çağdaş eğitim uygulamalarında olduğu gibi bu hedef kitlenin eğitiminde de gerekli insan gücünü seçme yetiştirme ve istihdamında profesyonel meslek anlayışına uygun yaklaşım izlenmeli ve hizmet götürmede takım çalışması esas alınmalıdır.

 • Alanda görevlendirilecek personelin tümü özel ilgi gerektiren bireylerin eği­timi konusunda özel eğitim formasyonuna sahip olmalıdır.

 • Bu alandaki personeli yetiştiren ve istihdam eden kurumlar arasında işbir­liği sağlanmalıdır.

 • Alan için özel olarak bir uzman olarak yetiştirilecek öğretmenlerin seçimin­de öğretmenlik mesleğinin ve alanın gerektirdiği kişilik özelliklerine önem veril­melidir.

 • Öğretmenlerin bu alan için yetiştirilirken hizmet öncesi eğitimlerinde: alan­da uygulanan değişik tür program ve teknolojilere uyum sağlayacak formasyon kazandırılmasına, uygulamalı olarak eğitimlerine; Rehberlik Formasyonu kazan­malarına özel önem verilmelidir.

 • Öğretmenlerin sürekli ve aşamalı olarak hizmetiçi eğitimden geçirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

  • Okul Psikologu
  • Danışma Psikologu
  • Psikometrisi
  • Özel Eğitim Uzmanı
  • Program Geliştirme Uzmanı
  • Eğitim Teknoloğu
  • Araştırma-istatistik Uzmanı
  • Gezici Rehber Öğretmen
  • Grup Rehberi
  • Sosyal Flizmet Uzmanı-Sosyoloğu
  • Flekim
  • Çocuk Gelişimi Eğitimi Uzmanı vb. uzman kadroları sağlanmalıdır.

 • Bu alandaki eğitim hizmetleri uzmanlık esasına göre yürütülmeli; bu mak­satla Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde alanın gerektirdiği türde ve nitelikler­de olmak üzere;

 • Uzmanlık dallarında akademik uzmanlık anlayışına ve standartlarına uygun olarak yüksek lisans düzeyinde eğitim görmüş uzmanların görevlendirilmesi esas alınmalıdır.(Bu konuda geçici önlem olarak ilgili uzmanlık alanlarında öğrenim görenlere lisans düzeyinde özel sertifika programları uygulanabilir).

 • Bu alanda görevlendirilecek yönetici ve denetici personelin de alana özgü bilgi ve becerilerle donatılması ve bu konuda eğitim görmüş olmaları ve alanın gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip olmaları esas alınmalıdır.

 • Alanda görevlendirilecek tüm diğer personel (memur, teknisyen, hizmetli vb.) hizmetiçi eğitim yoluyla gerekli formasyona sahip olmalıdır.

 • Alanda çalışan personelin performanslarının yükseltilmesi için motivasyon­larını artırıcı ve hizmeti cazip hale getirici önlemler alınmalıdır.

 • Öğretmenlerin çalışmaları, uygun ortam, donatım, kaynak, uzman yardımı ve diğer olanaklar ve hizmetlerle desteklenmelidir.

 • Alan açısından özel önemi nedeniyle okul öncesi dönemde anaokulu ve sı­nıfı öğretmenlerinin sayılarının artırılması ve niteliklerinin yükseltilmesine ve bun­ların sosyal ve kültürel yönden yetersiz bölgelerde görevlendirilmelerine önem ve öncelik verilmelidir.

 • Bu grupdaki bireylerin tamlanması ve eğitiminde temel boyutlardan biri ai­ledir. Aile bu konuda kalıtsal ve çevresel faktörler açısından önem taşımaktadır.

 • Üstün yeteneklilerin tamlanması ve eğitiminde aile desteğinin sağlanması zorunludur. Bu nedenle ailelerin eğitilmeleri gerekmektedir.

 Bu konuda ailelere ulaşabilmek için şu önlemlerin alınması önem taşımak­tadır.

 • Ailelere genel sağlık bilgileri, hamilelik ile çocuk sağlığı ve gelişimi, çocuk açısından, fiziksel, zihinsel, duygusal vb. risk faktörleri, önlenmesi gibi bilgi­lerin, tüm ilgili kuruluşların (TRX MEB, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Üniversiteler, Yayın organları, ilgili Devlet Bakanlığı vb.) işbirliği ile sistemli, ulusal bir prog­ram çerçevesinde verilmelidir.

 • Rehberlik veAraştırma Merkezleri bu konuda nitelikli uzmanlık hizmetleri vere­bilecek (aile rehberliği konusunda akademik, uzmanlığı bulunan elemanların, sosyal uzmanlarının, merkez doktorlarının, konuyla ilgili formasyonu bulunan gezici özel eğitim Öğretmenlerinin ve diğer meteryal, donanım ve finans ola­naklarının sağlanmasıyla) düzeye getirilerek; sistematik, kademeli küçük grup­larla uygulamalı ve giderek yaygınlaşan programlarla ailelere ulaşılmalıdır.

 • Bu konudaki çalışmalarda Rehberlik veAraştırma Merkezlerinin varsa yörele­rindeki Aile Danışma Merkezleri ile işbirliği yapmalı ve programların yerel özelliklere ve bu konudaki araştırma bulgularına göre düzenlenmelidir.

 • Bu konuda betimleme ve saptamalar yapmak için araştırmalar yapılmalı ve yapanlara destek sağlanmalıdır. Yapılmış olanlar da uygulamalarda dikkate alınmalıdır.

Ailelerin eğitimde çağdaş eğitim teknolojilerinden etkin biçimde yararla­nılmalıdır. Bu nedenle ana-baba okulları uygulaması teşvik edilmeli ve yaygın- laştırılmalıdır. Bazı kuruluşların (TRT-TÜBİTAK-Vakıflar vb.) aile içinde gerekli ça­lışma ortamı sağlamada yardımcı olmalı, konuyla ilgili özel vakıflar aileye mad­di yönden destek olmalı; okul aile ve koruma birlikleri bu yönde işlevsel hale getirilmelidir.  FACEBOOK YORUMLARI