Başarısız Üstün Zekâlı Çocukların Oranı

Bugün çeşitli seviyelerdeki okullara devam eden ve üstün zekâlı olduğu bili­nen çocuklardan bir kısmının başarısız, bir kısmının ise ciddi derecede başarısız oldukları hayretle görülmektedir. Bunların oranları okuldan okula değişmektedir.

 Bu konuda birçok araştırmalar yapılmıştır. Ancak bunlardan ikisinin bulgula­rı birbirinden çok farklı olduğu için burada Alter ve VVİlbar'in araştırmalarının bulguları ayrıntılı olarak verilecek, diğerlerinin ortak bulguları birleştirilerek açık­lanacaktır.

 Alter, sosyo ekonomik seviyesi yüksek ailelerin bulunduğu bölgenin bir lise­sinde zekâ bölümleri 130 ve daha yüksek olan öğrencilerin okul başarıları üze­rinde bir araştırma yaptı. Bu araştırmada üstün zekâlı çocukların % 42'sinin ba­şarısız, % 6'sının ise ciddi derecede başarısız olduğu görülmüştür. Alter ayni araş­tırmayı bağımsız yatılı bir okula devam eden ve zekâ bölümleri 130 ve daha yu­karıda olan üstün zekâlı çocuklar üzerinde tekrarlamıştır. Bu okulda üstün zekâ­lı çocukların % 9'unun başarısız olduğunu ve ciddî derecede başarısız olan hiç­bir çocuk olmadığını saptamıştır.

 VVilbar, California Zihin Olgunluk Testinde 130 ve daha yukarıda zekâ bölü­müne sahip üstün zekâlı çocukların okul başarıları üzerinde yaptığı araştırmada bunların % 16'sının başarısız, %3'ünün ise ciddî derecede başarısız olduklarını saptamıştır.

Bu konuda daha birçok araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların bulguları ülke içinde bölgeden bölgeye, bir şehirde semtten semte, okuldan okula önem­li derecede farklılıklar göstermektedir. Ancak bunların hiçbirinde üstün zekâlı ço­cukların başarısızlık oranı Alter'in bir yatılı okulda araştırma yaparak bulduğu % 9'un altına düşmemiştir.

 Bu araştırmalarda başarısız olan üstün zekâlıların üçte ikisinin erkek, üçte bi­rinin ise kız olduğu görülmüştür. Fakat kız ve erkekler arasındaki bu belirgin far­kın nedenleri ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır.

 Çeşitli semtlerde yapılan araştırmaların sonuçlarından tahmin edileceği gibi üstün zekâlı çocukların başarısızlığında aile, okul ve çocuğun yakın çevresinin önemli rol oynadığı görülmektedir.   FACEBOOK YORUMLARI