Üstün Zekalılar Öğretmenliği

ÜSTÜN ZEKÂLILAR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Üstün zekalılar öğretmenliği son yıllarda en popüler öğretmenliklerden biri olmaya başladı.Özel okulların ve devletin üstün zekalılar eğitimine ayırdığı kaynağın artması ile üstün zekalılar öğretmenlerine büyük önem verilmeye başlandı.Bu yazıda üstün zekalılar öğretmenliğinde alınan derslerin içerikleri sunulmuştur.

I.    YARIYIL

Temel Matematik I    
Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, bölünebilme kuralları, “EKOK” ve “EBOB” kavramları ve uygulamaları; oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları, reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar, kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi, denklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örtüler ve zincirler. Veri toplama, verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme, merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca), dağılım ölçüleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma).

Genel Biyoloji    
Canlı ve cansız farkı, canlıların çeşitliliği, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar, tek hücreliler, mantarlar, canlıların yapısı, hücreler, kalıtımla ilgili genel bilgiler, dokular,  organlar ve organ sistemleri, insan vücudu.

Uygarlık Tarihi    
Uygarlık kavramı ve bu kavramla ilgili olan temel kavramların tanıtımı, insanın tarih öncesi devirlerde ve tarihi devirlerde hem fiziksel hem de kültürel açıdan geçirdiği değişim ve bu değişim sürecinin günümüze etkileri. Geçmişten günümüze insanlığın ortaya koyduğu uygarlıkların incelenmesi, Akdeniz, Mezopotamya, Mısır, Uzakdoğu, Hint, Orta Amerika (Astek-İnka Medeniyetleri), Orta Asya Bozkır Uygarlıkları ve Batı Uygarlığı(Avrupa, Amerika).

Türkçe I: Yazılı Anlatım    
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I    
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve  İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya- Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.
 
Yabancı Dil I    
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

Özel Eğitim*    
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin  durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

Eğitim Bilimine Giriş    
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

II.    YARIYIL

Üstün Zekâlıların Eğitimine Giriş    
Zekânın ve üst düzey zekânın tanımları; üstün zekâlıların eğitimine duyulan gereksinimin gerekçeleri; üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin tanımı; üstün zekâlı bireylerin bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal, ahlâki ve kişilik özellikleri; üstün zekâlı bireylerin belirlenmesi; Türkiye’de üstün zekâlıların eğitiminin dünü ve bugünü; üstünlüğün gelişmesinde ilk öğrenmelerin önemi; okulöncesinde bazı çevresel faktörlerin bilişsel gelişime etkileri; üstün zekâlıların eğitiminde yönetimsel önlemler (Zenginleştirme, Hızlandırma, Türdeş Yetenek Gruplamaları vb.); üstünler için içeriğin farklılaştırılması ve öğretimin bireyselleştirilmesi; üstün zekâlıların eğitiminde kullanılan belli başlı modellerin kısaca tanıtılması; Barbara CLARK’ın öğrenmeyi en üst noktaya kadar çıkarmak için önerdiği yedi adım.

Temel Matematik II    
Cebirsel ifadeler, denklem ve özdeşlik kavramları, cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılması, cebirsel ifadelerde işlemler, denklem ve eşitsizlikler, denklem ve eşitsizlik sistemleri, iki değişkenli fonksiyonlar, sürekli ve kesikli fonksiyonların grafikleri. Geometrinin kuruluşu, düzlemsel şekiller, bunların alan ve çevreleri, cisimler, bunların alan ve hacimleri, eşlik ve benzerlik kavramları, dik üçgen, Pisagor Bağıntısı, dik üçgende metrik bağıntılar, temel geometrik çizimler, geometrik yer çizimleri, trigonometrinin temel kavramları, doğru ve çemberin analitik incelenmesi.

Türk Tarihi ve Kültürü    
Türk Kültür Tarihinin gelişim evreleri, geçmişten günümüze Türk Devletleri ve toplumlarının siyasi ve toplumsal tarihleri; Türkler’in İslamiyeti kabulü, kültürde ve uygarlık alanındaki gelişim evreleri ile felsefe, bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve imar faaliyetleri arasındaki ilişkiler.

Genel Coğrafya    
Coğrafyanın konusu ve ilkeleri, coğrafya biliminin temel kavramları, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi gelişimi, coğrafya öğretiminin amaçları, doğal sistemler (iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, sular vb.) hakkında genel bilgi, bu sistemler ve gelişim özellikleri, evren ve güneş sistemleri, dünyanın şekli, fiziksel özellikleri, hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları, harita kullanma uygulamaları.

Bilgisayar I    
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

Türkçe II: Sözlü Anlatım    
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II    
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

Yabancı Dil II    
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

Eğitim Psikolojisi    
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

III.    YARIYIL

Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler için Eğitim Programlarının Farklılaştırılması
Üstün zekâlılar için müfredatın farklılaştırılmasının anlamı; prensipleri; üstün zekâlı öğrencilerin eğitim gereksinimlerini karşılayacak farklılaştırmanın  sağlanması, farklılaştırmaya rehberlik eden öğrenci özellikleri: hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili; hazır bulunuşluğa göre farklılaştırılmış bir dersin plânlanması; içerik, süreç ve ürünü farklılaştırmak için hazır bulunuşluğun kullanılması, ilgiye dayalı olarak farklılaştırılmış bir dersin plânlanması–ilgiye dayalı farklılaştırmayı destekleyen stratejiler, öğrenme profiline göre farklılaştırılmış bir dersin plânlanması–öğrenme profiline dayalı farklılaştırmayı destekleyen stratejiler, içerik, süreç ve ürünü farklılaştırmak üzere Öğrenme Profillerinin kullanılması, içeriğin farklılaştırılması, sürecin farklılaştırılması, ürünün farklılaştırılması, öğrencinin değerlendirilmesi.

Genel Fizik    
Mekanik: Hareket, hız ve ivme, kütle ve kuvvet; denge; iş ve enerji korunumu; basit makineler; momentum; yer küre ve uzay sistemleri; yer kürenin hareketleri; gezegenler ve evren; kütle çekimi. Basınç ve sıvılar. Isı ve Sıcaklık: ısının kaynakları, yayılması, yalıtımı, etkileri, genleşme; hal değişimi ve çevreye etkisi. Dalgalar ve Yayılması: ışık kaynakları, maddelerden geçişi, yayılması, yansıma, aynalar, kırılma, mercekler, göz ve görme, göz kusurları, optik araçlar. Ses: meydana gelişi, yayılması, özellikleri, yalıtımı, kaydı. Elektrik: elektriksel kuvvetler, elektriksel alan, elektrik potansiyeli; elektrik akımı, direnç ve değişken direnç, ohm kanunu, elektrik santralleri, elektrik enerjisinin nakli ve kullanımı.

Genel Kimya    
Maddenin özellikleri; etkileşimler, elementler ve bileşikler, çözeltiler ve karışımlar; maddenin halleri, asitler ve bazlar, karbon bileşikleri, zehirli karbon bileşikleri, fiziksel ve kimyasal değişiklikler, çözünürlük ve çökertme, oksitlenme ve redüklenme, yaşamın kimyası, kimyasal tepkimeler, kara maddeleri: kayalar, mineral biçimleri, yeryüzü değişimleri; kara şekilleri ve hareketleri, kimyasal kirlilikler ve insan etkisi.

Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I    
Fen ve Teknoloji öğretiminde Laboratuvarın önemi ve amacı, Yapılandırmacı yaklaşım ve laboratuvar çalışmaları, Laboratuvarda güvenlik. Bilimsel yöntem, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları, deney çeşitleri. İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi).

Türk Dili I: Ses ve Şekil Bilgisi    
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri; yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi; yapı bilgisi, kök, morfem, basit, türemiş ve birleşik sözcükler; sözcük öbekleri, sözcük türleri, eylem, ad, belirtgeç, önad, adıl, bağlaç, takı, ünlem. Türkçede kök sözcükler, addan ad ve eylem yapma ekleri, eylemden ad ve eylem yapma ekleri, çekim eklerinin türleri, kalıplaştırma.
 
Trafik ve İlkyardım    
Ulaştırma politikaları ve Türkiye gerçeği, uzun mesafeli kent içi ulaştırmada çağdaş ulaşım yaklaşımları, trafik sorunu ve çözümleri, trafikle ilgili temel kurallar ve kavramlar, trafik eğitimi, ilköğretimde trafik eğitimi ve etkinlikler, kazalar ve ilkyardım, ilkyardımın temel uygulamaları, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, pansuman ve sargılar, doku ve organ bağışı, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donma, zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokmaları, şok, boğulmalarda ilkyardım.

Bilgisayar II    
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri    
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.),  bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Öğretim İlke ve Yöntemleri    
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve  etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

IV.    YARIYIL

Yaratıcılık ve Geliştirilmesi    
Yaratıcılığın çeşitli bilim adamlarına göre tanımı, yaratıcılığın çeşitli yönleri, zekâ ile yaratıcılık arasındaki ilişki, yaratıcı kişiliğin gelişmesi konusunda kuramlar, yaşam boyunca yaratıcılığın gelişimi, çeşitli bilim adamlarına göre yaratıcılık süreci, evde ve okulda yaratıcılığın gelişimini olumlu yönde etkileyen faktörler, yaratıcılığı engelleyen zihinsel kilitlenmeler, yaratıcı ürünlere ulaşmada kullanılan teknikler, üniteler işlenirken bu  tekniklerin kullanılmasına ilişkin çalışmaların yaptırılması.

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği    
Türkiye'nin yeri ve konumu, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri, matematiksel konum özellikleri, özel konum özellikleri (komşular), ülke grupları özellikleri (siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlar). Türkiyenin fiziki özellikleri(iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü), sosyo-ekonomik özellikleri (nüfus, yerleşimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaşım, turizm).
 
Fen ve Teknoloji Laboratuarı Uygulamaları II    
İlköğretim I. kademeye yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi). Deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama. Basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri, grup çalışmaları.

Çevre Eğitimi*    
Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar.

Sanat Eğitimi    
Sanat eğitiminin dört alanında bilgi ve deneyim: eleştirel düşünme, sanat tarihi,  estetik, stüdyo eğitimi, sanatın dili ve açıklayıcı sanat eleştirisi, sanatın değişik işlevleri, resim çizme ve sanatın temel eğitimi ile ilgili kuramlar, sanat tarihinde soru sorma stratejileri, sanat tarihi anlayışının gelişmesi, tanınmış sanat olgularının tartışılması ve çocuğa aktarılması, çizim yoluyla görsel algının ve sanatın geliştirilmesi, normal ve üstünler açısından çocukta yaratıcılık, yansıtma ve estetik gelişim evreleri, çocuk resimlerinin ve sanatsal öğrenme yollarının incelenmesi, müze eğitimi, sanat ile ilgili öğrenmelerinin eğitim stratejileri ile bütünleştirilmesi, sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik ve stüdyo üretimi disiplinlerinin  kapsamlı bir ünite stratejisi halinde birleştirilerek bütünleştirilmesi, değerlendirme.

Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi    
Türkçede eylem çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi; sözcük öbekleri; Türkçede cümle türleri; basit cümle, birleşik cümle, koşullu birleşik cümle, içiçe birleşik cümle; değişik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri, Türkçede belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik; ad tamlamalarının özellikleri; metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi).

Üstün Zekâlı ve Yeteneklilere Müzik Öğretimi    
İlköğretimde I. kademe müzik ders programının incelenmesi, müziğin diğer derslerle  ilişkileri, İlköğretim I. kademede uygulanan müzik öğretimi yöntem ve teknikleri, müzik ders plânlarının hazırlanması, performansın değerlendirilmesi, müzik öğretiminde sınıf yönetimi çalışmaları. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin özellikleri, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin müzik eğitimlerinde izlenen programların, öğrencileri müzik konusunda derinlemesine incelemeye ve meraklarını gidermeye yönelik olmasını sağlama; üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere farklı kültürlerden müzikler dinletme, müzik âletlerini tanıtma ve notaları öğretmenin yanında,   bestelemeyi içeren üst düzey bilişsel etkinliklere de yer verme.

Güzel Yazı Öğretimi*    
Yazı kavramı, şeklen güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönleri, bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazılış yönleri, rakam ve işaretlerin yazılışı, büyük ve küçük temel harflerle bitişik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma, çeşitli dekoratif, antik vb. yazılar, uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.
 
Istatistik*    
İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı    
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

V.    YARIYIL
Eleştirel Düşünce Becerileri    
Düşünme nedir, basit düzeyli düşünme, karmaşık düzeyli düşünme: eleştirel düşünme (tümevarım düşünme becerileri, tümdengelim düşünme becerileri, değerlendirici düşünme becerileri) yaratıcı düşünme, sorun çözme, karar verme ve metabiliş, düşünce becerilerini geliştirici teknik ve programların tanıtılması ve üniteler işlenirken bunların kullanılmasına ilişkin çalışmaların yaptırılması: Akıl Haritası, Taylor’ın Çoklu Yetenek Modeli, De Bono’nun 6 Düşünme Şapka Tekniği, Gardner’ın Çoklu Zekâ Modeli vb.

Bireyselleştirilmiş Öğretim Plânları Geliştirme ve Değerlendirme*    
Bireyselleştirilmiş öğretimin tanımı, amaçları, bireyselleştirmenin çeşitli düzeyleri, bireyselleştirilmiş öğretim plânları geliştirme yolları, eğitim programı öğelerini bireysel öğrenci gereksinmelerine göre farklılaştırma, bireyselleştirilmiş öğretim plânları geliştirme ve değerlendirme uygulamaları.

Matematik Öğretimi I    
Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya'da ve Türkiye'de); matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri;  ilköğretim matematik programının kapsamı, amacı ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; Matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.); bilgi teknolojilerini kullanma, çocukta sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme, ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk, vb.); basamak değeri, doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri; Aritmetik işlemler, İlköğretim matematik dersi 1. 2. ve 3. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri.

Fen ve Teknoloji Öğretimi I    
Fen bilimleri ve fen eğitimi; fen alanlarında düşünme ve öğrenme; bilişsel gelişim ve fen eğitimi; temel fen bilimleri kavramları, kavramsal sistemler ve kavrama; soru sorma teknikleri; öğretim modelleri; fen öğretimi araçlarını geliştirme ve kullanma; fen  öğretiminde
 
ölçme ve değerlendirme; bilimsel bilgi; kavramsal yaklaşım; bilimsel yöntem; süreç yaklaşımı; fen bilimleri tarihi. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini bulma ve çözme etkinlikleriyle araştırmaya yöneltilmeleri, üst düzey düşünme becerilerini kullanmayı sağlayan etkinliklerin işe koşulması; kendi kendine öğrenme becerilerinin kazandırılması.

Üstün Zekâlı ve Yeteneklilere İlk okuma ve Yazma Öğretimi     Dinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma-yazma öğrenme alanları tanım ve süreçleri ile öğrenme alanları arasındaki ilişki, Türkçenin özellikleri, bu özelliklerin ilk  okuma ve yazma öğretimine etkisi; ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, birinci sınıf öğretmeninin ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilkokuma ve yazma öğretiminde verimsizlik-başarısızlık nedenleri, ilkokuma ve yazma öğretiminde kullanılan araç- gereçler(özellik ve etkileri, bu araçların seçimi, oluşturulması ve kullanımı); ilkokuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler (tanımları, özellikleri, sınıflandırılması, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları); ses temelli cümle yöntemi( tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uygulaması), ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda okuma ve yazma öğretimi uygulamaları.

Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Hayat ve Sosyal Bilgisi Öğretimi    
 Milli eğitimin iyi vatandaş yetiştirmeye yönelik hedefleri, ilköğretim I. kademede (1-5 sınıflar) vatandaşlık eğitimi, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler programlarının incelenmesi, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinin öğretimine etki eden psikolojik etkenler, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersinde yararlanılacak araç-gereçler, öğretim araç-gereçlerinin geliştirilmesi. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi sağlayan öğrenme modelleri, yaklaşımları ve yöntemlerinin teorisi ve öğrenme öğretme etkinliklerinin mikro öğretimle öğretmen adaylarına kazandırılması. Aşamalı sınıflamaya uygun hedef ve davranış yazma, yıllık-ünite-günlük ders plânlarını yapma; öğretme, öğrenme, düşünme ve performansın değerlendirilmesi.

Felsefe*    
Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü , başlıca felsefi akımlar; Türkiye’de ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımları.

Ölçme ve Değerlendirme    
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

Sınıf Yönetimi    
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri,  sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

VI.    YARIYIL
Üstün Zekâlı ve Yeteneklilere Sosyal Beceri Eğitimi    
 Üstün çocukların sosyal gelişim özellikleri, sosyal uyumları; üstün öğrencilerin iletişim, kendini ortaya koyma (assertiveness), sorun çözme, karar verme becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı çalışmaların tanıtılması ve öğretmen adayı öğrencilerin bu alanlardaki kendi becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların yapılması.

Matematik Öğretimi II    
İlkokul matematik programının kapsamı, hedefleri ve özellikleri: sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, ayırma, denklik, azlık, çokluk, vb.), doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri, doğal sayılarda dört işlemin öğretimi (toplama, çıkarma, çarpma ve  bölme), kesir kavramının oluşumu ve gelişimi, kesir sayısı, rasyonel sayı kavramlarının oluşturulması ve öğretimi, rasyonel sayılarda dört işlemin öğretimi; bilgi toplama teknikleri, istatistik ve olasılığın başlangıç ilkeleri ve öğretimi; eldeki verilerden grafik ve tablo oluşturma, eldeki verilerin sonuçlarını tahmin etme, temel geometrik kavramlar, tanımlar, özellikler ve öğretimi, temel geometrik şekiller, cisimler ve öğretimi, ölçü kavramının oluşumu ve gelişimi, belli başlı ölçü birimlerinin öğretimi, matematik alanındaki büyük keşifler;  kriptoloji;  robotiksler;  tümevarımsal ve tümdengelimsel düşünme.

Üstün Zekâlı ve Yetenekliler için Çocuk Edebiyatı    
 Çocuk Edebiyatı ile ilgili kaynakların taranması ve tanıtımı, üstün zekâlı ve sözel alanda yetenekli çocukların seviyelerine uygun kitap ve diğer materyallerin seçimi ve değerlendirilmesi. Üstün zekâlı ve yetenekli okuyucuların özellikleri, sınıfta nasıl ele alınmaları gerektiği, üstün karakterlere yer veren, farklı kültürleri tanıtan folklor, masal, mit ve efsaneler, gerçek hikayeler, şiir, biyografi ve diğer türlerin incelenmesi ve sınıfta  kullanımı.

Fen ve Teknoloji Öğretimi II    
Elektrik devreleri, suyun özellikleri, öğrenme evreleri yaklaşımı, işbirlikli öğrenme modelleriyle fen öğretimi, fen öğretimine bütünleştirilmiş bir yaklaşım, tüketici ürünlerini deneme yaklaşımı, bilim adamlarının çalışma yöntemleri: bilimsel yöntem, bilimsel verileri toplama, düzenleme ve yorumlama, bilimsel problem çözme ve karar verme, fen, teknoloji ve toplum ilişkileri. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bilimsel okuryazarlığını, proje geliştirme becerilerini, disiplinler arası etkileşimi ve üstün çocukların doğalarında var olan araştırma ve sorgulama yeteneklerini zenginleştirecek ve yetkinleştirecek yöntemlerin öğretilmesi.

Üstün Zekâlı ve Yeteneklilere Türkçe Öğretimi     Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlama becerilerinin  geliştirilmesi;  okuma güçlüklerinin teşhisi ve giderilmesi, okuma metinlerinin yapısı, metinler arası okuma ve yazma, metinlerle ilgili sorular ve türleri, okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesi, hızlı okuma teknikleri, ana fikir öğretimi ve yöntemleri, okumanın amaçları, türleri ve prensipleri, okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamanın değerlendirilmesi, Üstün zekâlılar ve yeteneklilerde Türkçe öğretiminde, onların hız ve gelişimlerini  desteklemek için yaratıcı şiir yazma, hikayelerle düşüncenin geliştirilmesi, metafor kullanma,analojilerden yararlanmanın öğretilmesi, metinler yoluyla üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi, dil ve edebiyat alanındaki yeteneğin belirlenmesi ve ölçülmesi, dilbilgisi ve tartışma yeteneğinin yazılı ifade yoluyla geliştirilmesi, verimli okuma ve yazma için öğretim stratejileri.

Üstün Zekâlı ve Yeteneklilere Beden Eğitimi ve Spor Kültürü    
Beden eğitimi, spor branşları, beden eğitiminin tarihçesi, insan gelişiminde oyunlar ve beden eğitiminin rolü, sağlıklı olma, insan fizyolojisi, sağlık ve ilk yardım, jimnastik malzemeleri  ve kullanımı. Zihinsel gelişim hızlarıyla bedensel gelişim hızları eşzamanlı olmayan üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere bu durumla baş etme tekniklerinin öğretilmesi.

Topluma Hizmet Uygulamaları    
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Normal Sınıflarda Üstün Zekâlı ve Yeteneklilerin Eğitimi     Kaynaştırma ve tarihçesi, kaynaştırma uygulama türleri, kaynaştırmayı başarıya ulaştıracak etmenler, kaynaştırmada uyulması gereken kurallar, özel eğitim destek hizmetleri, farklı yetenek düzeyindeki öğrencilerin bulunduğu normal sınıflarda üstün zekâlı ve yetenekliler  için farklılaştırılmış öğretimin gerekçeleri, farklılaştırılmış öğretimin sürdürüldüğü normal sınıflarda öğretmenin rolü, bu tür sınıflarda öğrencinin gereksinmelerini karşılayan öğrenme ortamının yaratılması, bu tür sınıfların yönetimi için stratejiler, farklılaştırılmış öğretimin sürdürüleceği normal sınıflara öğrenci ve velilerin hazırlanması, çeşitli derslerin işlenişinde kullanılan stratejiler.

Okul Deneyimi    
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

VII.    YARIYIL

Üstün Zekâlı ve Yeteneklilere Duyuşsal Eğitim Üstünlüğün duygusal yönleri, duygusal ve sosyal uyumları, üstün bireyin benlik kavramı ve geliştirilmesi, üstün bireyin benlik saygısının geliştirilmesi, üstün bireyin kişilik gelişimi, üstün bireyin ahlâki gelişimi, üstün birey ve tutumlar, üstün birey ve motivasyon, üstün bireyin kendini tanımasına yönelik çalışmalar, üstün bireyin duygularını tanımasına yönelik çalışmalar,  stresle başa çıkma: fiziksel ve zihinsel.

Drama    
Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı,benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun,  Drama)  farkı,  çocuklarla  drama  uygulamalarının  tarihçesi,  eğitsel dramanın
yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın gençlere ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı    
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın gelişimi, Cumhuriyet dönemine ait Türk Edebiyatı eserlerinin incelenmesi, başlıca yazınsal türler; bu türlere ilişkin öğretici örnekler üzerinde incelemeler; Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden yazınsal türlere ait örnekler, metin çözümlemesi.

Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Görsel Sanatlar Öğretimi    
Görsel zeka– uzamsal yetenek ve geliştirilmesi, görsel sanatlar eğitiminde içerik ve anlam, görsel sanatlar eğitiminin amacı ve niteliği, görsel anlatı ve artistik üstünler, öğrenme ortamı olarak görsel sanatlar, görsel sanatlarda üstün becerileri olanların belirlenmesi ve değerlendirilmesi, görsel sanatlar ve medya ilişkisi. Üstün zekâlı ve yeteneklilerde görsel sanatlar öğretiminin, üstün zekâlı ve yeteneklilerin özel ilgi alanları ve yetenekleri  göz önünde bulundurularak, içeriğin projelere dönüştürülerek işlenmesi, diğer derslerle bütünleştirilerek yürütülmesi ve değerlendirilmesi.

Öğretmenlik Uygulaması I    
Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan  hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.

Rehberlik    
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

VIII.    YARIYIL

Üstün Zekâlı ve Yeteneklilerde Öğrenme Güçlüğü    
 Özel öğrenme güçlükleri tanımı, özellikleri, üstün çocukların özellikleri, özel öğrenme güçlüğü gösteren çocukların özellikleri ve teşhis edilmesi, özel öğrenme güçlüğü gösteren üstün zekâlı çocukların paradoksu, okuma – yazma ve matematik gibi alanlarda karşılaştıkları zorluklar, özel öğrenme güçlüğü gösteren üstün zekâlı çocukların duygusal sorunları, problemlerinin farkında oluşları ve bununla baş etmeleri, özel öğrenme güçlüğü gösteren üstün zekâlı çocukların okul ve aile ortamında yaşadıkları sorunlar, aile ortamında bu  çocuklar için yapılabilecek düzenlemeler, sınıf ortamında bu çocuklar için yapılabilecek düzenlemeler.

Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi    
Oyun türleri; futbol, voleybol ve basketbolun kural ve teknikleri, halk dansları (Türk halk oyunları), kişisel sağlık, jimnastik, düzen çalışmaları, müzikli danslar, modern danslar. İlköğretim I. kademede Beden Eğitimi dersinin hedefleri, ilkeleri, içeriği, ders malzemeleri, motor becerilerinin öğretimi, eğitsel oyunlar, atletizm, jimnastik ve modern halk danslarıyla ilgili öğretme-öğrenme işlemleri, çalışmaların planlanması ve değerlendirme. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine uygun beden eğitimi ve oyun tekniklerinin uygulanması ve değerlendirilmesi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi    
Temel kavramlar (din-kültür-ahlak), müslümanlığın temel ilkeleri, islamiyet ve diğer dinler, ahlak-birey ve toplum ilişkisi, ilköğretim I. kademe 4-5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim programının incelenmesi(kazanım, içerik yöntem, v.b.).

Üstün Zekâlı ve Yeteneklilere Rehberlik     Üstünlüğün duygusal yönleri, özel gereksinmelere sahip bir grup olarak üstünler, üstün zekâlıların özelliklerine bağlı olarak danışmanlık konuları, danışmanlık süreci, önleyici danışmanlık, üstün zekâlı çocuğa sahip ailelerin danışmanlık hizmeti alma gereksinimi duyacağı konular, okullarda danışmanlık: üstün zekâlılara sunulacak danışmanlık hizmetinde öğretmenin rolü, yöneticinin rolü, sosyal hizmet uzmanının rolü, okul psikologunun rolü, risk altındaki üstün zekâlı öğrenciler.

Öğretmenlik Uygulaması II    
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi    
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

https://ustunzekalilar.org/ustunzekalilarogretmenligi.pdf  FACEBOOK YORUMLARI